Omgevingsvergunning

 • U wilt in, om, bij of aan uw woning of bedrijf iets veranderen.
 • Bijvoorbeeld bouwen of verbouwen, een boom kappen, een inrit aanleggen, iets slopen, reclame aanbrengen of een monument veranderen.
 • Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte.

Bouwtekeningen of bouwdossiers opvragen

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 start de Omgevingswet. Vanaf dan gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is 1 plan voor de hele gemeente. Hebt u kleine (ver)bouwplannen, dan verandert er niets voor u. In sommige gevallen verandert de procedure wel. Lees meer over de procedures en de verschillende routes die u dan kunt volgen.

Alles is duidelijk: vergunning aanvragen

 • Als alles voor u duidelijk is, vraagt u direct een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.
 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.
 • U krijgt binnen 2 weken bericht over wie uw aanvraag behandelt.
 • Uw aanvraag toetsen we aan wetten en regels,
  bijvoorbeeld: bestemmingsplan, welstandseisen, Bouwbesluit en bouwverordening.
 • Is de aanvraag onvolledig, dan vragen wij u om aanvullende gegevens. De beslistermijn wordt hierdoor wel onderbroken.
 • Bij een eenvoudige aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een besluit.
 • Bij een complexere aanvraag (met een hoog risico voor de omgeving) ontvangt u binnen 6 maanden een besluit.
 • Een verlenging van 6 weken is mogelijk bij beide procedures.

Als u informatie wilt of een vergunning noodzakelijk is voor uw bouwplan of werkzaamheden, dan kunt u een informatieverzoek (pdf, 311 KB) indienen. U kunt ook zelf eerst een vergunningcheck doen op het Omgevingsloket.

Wanneer al bekend is dat een omgevingsvergunning voor een plan benodigd is en u wilt weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden? Dien dan vooraf een conceptaanvraag in via de website van het Omgevingsloket. Bij een conceptaanvraag beoordelen wij uw plan op haalbaarheid; of het past in het bestemmingsplan en voldoet aan de welstandsnormen en eventueel monumentale waarden. Denkt u er om dat u klikt op 'vooroverleg' voordat u de aanvraag indient.

Aanvraag voor monument

 • Neem als eigenaar of initiatiefnemer een restauratie-architect of -ontwerper en een restauratie-aannemer in de arm. Zij kunnen u adviseren en uw plannen verder uitwerken. Een overzicht van erkende bedrijven vindt u in de bedrijvengids op de landelijke website monumenten De adviseur erfgoed kan u ook helpen aan een lijst met erkende restauratie bouwbedrijven en architecten of ontwerpbureaus.
 • Stuur bij uw conceptaanvraag een plan van aanpak, (schets) ontwerpen van de bestaande en nieuwe situatie, slooptekeningen en foto's mee. Deze kan de adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit dan bespreken.

Bij een conceptaanvraag beoordelen we of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan. Bij strijdigheid met het bestemmingsplan kijken we of wij aan uw plan medewerking kunnen verlenen met een ontheffing. Als dat nodig is kan het plan ook aan de welstandseisen worden getoetst. Na de behandeling ontvangt u een reactie of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Voor een conceptaanvraag omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. Om een goede beoordeling te kunnen maken hebben wij de volgende stukken nodig:

 • Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100 (inclusief maatvoering)..
 • Situatietekening schaal 1: 500/1.000 (inclusief maatvoering).
 • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende panden.
 • Omschrijving van de wijziging ten opzichte van de huidige situatie (bijvoorbeeld: kapsalon of kantoor aan huis).
 • Informatie over detaillering materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen, ramen en deuren, dakbedekking, de afwerking van de dakrand/dakgoot (boeideel), plinten e.d. (alleen benodigd indien plan aan welstandseisen moet worden getoetst).

Als uw plan erg complex is, is het soms nodig om later nog aanvullende informatie of stukken aan te leveren.

De gemeente streeft ernaar binnen 8-12 weken antwoord te geven op uw conceptaanvraag. Bezwaar maken op het antwoord is niet mogelijk, omdat het geen formeel besluit is.

U vindt de kosten voor een aanvraag in de verordening van de gemeente.

legesverordening

Zodra u een bouwvergunning hebt gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij bouwtoezichthouder van de afdeling Handhaving. Meer informatie overtoezicht en handhaving.

U heeft genoeg ruimte voor uzelf en uw huishouden en u wilt bijvoorbeeld een deel van uw woning gaan verhuren, dan is naast inwoning soms ook woningsplitsing mogelijk. Woningsplitsing is niet hetzelfde als inwoning of mantelzorg. Bij woningsplitsing ontstaat er een extra zelfstandige woning, waardoor afzonderlijke huishoudens gevoerd kunnen worden. Hier wordt uitgelegd welke voorwaarden er zijn voor woningsplitsing en hoe u een vergunning aan kunt vragen.

Waar moet u extra op letten voordat u een vergunning aanvraagt?

Uw vergunningaanvraag wordt aan de voorwaarden getoetst die de gemeente stelt. Wilt u de gesplitste woning verkopen, moet aanvullend een vergunning voor kadastrale splitsing worden aangevraagd. In de gemeente Castricum wordt een vergunning voor woningsplitsing niet zomaar verleend. Het plan moet getoetst worden aan de welstandseisen, het geldende bestemmingsplan, het bouwbesluit en de bouwverordening. In het bijzonder wordt bij de aanvraag gekeken wat de gevolgen zijn van een extra woning voor de stedenbouwkundige situatie en de omgeving,  parkeren, leefbaarheid, overlast en veiligheid in de (publieke) omgeving. Dit is maatwerk en wordt per aanvraag afgewogen. 

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Voor een (concept) aanvraag vergunningen gaat u naar het online omgevingsloket
 

Wilt u een boom of een houtopstand kappen? In de meeste gevallen is hiervoor geen omgevingsvergunning nodig. U moet echter wel altijd rekening houden met de voorschriften uit de Wet Natuurbescherming. Deze wet verbiedt dat bomen met nesten met broedende vogels en dergelijke of bomen in de nabijheid hiervan worden verstoord. Deze bomen mogen op dat moment niet worden gekapt.

Voor het kappen van bijzondere en monumentale bomen is wel een omgevingsvergunning vereist:

 • Bijzondere bomen zijn door de gemeente op een lijst geplaatst (zie hierna).
 • Monumentale bomen zijn opgenomen in het landelijke register monumentale bomen van de Bomenstichting: zie Landelijk Register Monumentale bomen

In de Algemene plaatselijke verordening staan de regels voor welke boom of houtopstand een omgevingsvergunning nodig is om te mogen kappen. Een houtopstand is één of meerdere bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg. Ook als u een boom flink wilt snoeien, bijvoorbeeld als u de kroon uit de boom wilt snoeien voor meer dan 20 procent, hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U kunt een kapvergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket.

 • Tijdens het broedseizoen (15-3 t/m 15-7) mag er niet gekapt worden.

Bijzondere bomenlijst

Castricum is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Veel en gevarieerd groen draagt bij aan een prettige, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Daarom is er een lijst bijzondere bomen - versie april 2022 (pdf, 446 KB). Op die lijst staan bomen die we graag willen behouden omdat ze van bijzondere waarde zijn. Vanwege hun leeftijd, uiterlijk of soort bijvoorbeeld. Het gaat om bomen op zowel openbaar als particulier terrein. De bomen op deze lijst zijn beschermd. Ze kunnen niet zomaar gekapt worden; er is een kapvergunning voor nodig.

De criteria voor plaatsing van een boom op de bijzondere bomenlijst zijn:

 • Boom is van groot belang voor de aankleding van de straat.
 • Boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom.
 • Boom heeft een cultuurhistorische waarde.
 • Boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap.
 • Boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of -type.
 • Boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis.

U meldt uw (gratis) sloopwerkzaamheden altijd bij de gemeente in onderstaande gevallen:

 • U gaat sloopwerkzaamheden aan uw woning van voor 1994 uitvoeren (bij de melding moet dan altijd de activiteit 'asbest verwijderen' aangegeven worden).
 • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (ongeacht het volume).
 • De hoeveelheid bouw- en sloopafval is meer dan 10 m3 (ongeveer één volle bouwcontainer).
sloopmelding doen

Melding doen

 • Een sloopmelding meldt u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
 • Daarnaast meldt u minimaal 2 werkdagen van te voren dat u met de sloopwerkzaamheden begint.

Klaar?

U meldt dit uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij de gemeente.

Zelf asbest verwijderen

U mag asbest zelf verwijderen als het gaat om minder dan 35 m2 aan platen of niet-gelijmde vloerbedekking. U moet dit wel eerst melden. Pas als u toestemming hebt van de gemeente, mag u beginnen met slopen.

Asbest laten verwijderen

Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen? Of gaat het om losse buizen of vastgelijmde vloerbedekking? Dan mag u dit niet zelf doen. U moet dan een speciaal bedrijf inschakelen én een sloopmelding doen.

Meer informatie

Meer informatie over asbest en asbest verwijderen vindt u op de website van de Rijksoverheid en bij Milieu Centraal.

Als u een aanvraag indient voor uw bedrijf houdt u er dan rekening mee dat ook het activiteitenbesluit van toepassing is.

U hebt voor bepaalde handelingen in of op het oppervlaktewater of met grondwater een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor lozen van afvalwater op oppervlaktewater, verwijderen van grondwater of dempen van een sloot.

Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort handelingen. Daarom controleert u via omgevingsloket online uw vergunnings- of meldingsplicht. Vervolgens regelt u de aanvraag via het online loket. U kunt ook de status van uw aanvraag volgen.

U kunt een watervergunning aanvragen op de website van het Omgevingsloket