Informatie burgemeester

Castricum zoekt naar een nieuwe burgemeester. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze mooie gemeente.

Profielschets

De raad van de gemeente Castricum heeft op 1 juni 2023 de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Castricum vastgesteld. De profielschets bevat:

  • Een schets van de gemeente.
  • Een weergave van de verwachtingen van de burgemeester voor de verschillende taken en rollen die hij of zij vervult.
  • Informatie over welke competenties en vaardigheden van de nieuwe burgemeester worden gevraagd.

Om breed input op te halen voor de profielschets, heeft de raad een inwonersenquête uitgezet. Daarnaast is het college om input gevraagd en is input gevraagd aan diverse samenwerkingspartners. U kunt alle stukken en de vergadering waarin de profielschets is besproken terugkijken 

Gemeente Castricum

De dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude vormen samen de gemeente Castricum; de groene buffer tussen kaasstad Alkmaar en staalregio IJmond. Het gevarieerde landschap van strand, duinen, polders, meren en strandwallen is door de eeuwen heen gevormd door de Noordzee en het Oer-IJ. In de dorpen is het goed wonen en recreëren. Snelle verbindingen per fiets, spoor en snelwegen brengen werk en andere stadse voorzieningen dichtbij.

Onze inwoners identificeren zich met het dorp waarin ze wonen. Akersloot en Limmen zijn landelijker van karakter, net als De Woude, het schilderachtige eiland dat alleen met de pont te bereiken is. De saamhorigheid en betrokkenheid zijn groot. Dat geldt ook voor Bakkum, waar het strand en de zee dichtbij zijn. Castricum is meer verstedelijkt en er wonen relatief veel forenzen. 

De gemeente Castricum heeft haar inwoners veel te bieden op het gebied van onderwijs, natuur, strand- en waterrecreatie, snelle verbindingen, cultuur, erfgoed en een rijk verenigingsleven. Zo hebben we 3 middelbare scholen, de oudste camping van Nederland, het archeologisch museum Huis van Hilde, de Hortus Bulborum en een zoet- en zoutwaterkust. 

Recent is er een filmpje voor nieuwe inwoners gemaakt over de gemeente. Dit filmpje geeft een mooi beeld van de verschillende kernen en mooie plekken in de gemeente. Ook interessant is de vastgestelde Omgevingsvisie.

De meest recente financiële documenten van gemeente Castricum zijn de Begroting 2023 (pdf, 5 MB) en de 1e Financiële rapportage 2023 + Kadernota 2024.

Gemeenteraad en college

De gemeenteraad telt 25 leden. De leden maken onderdeel uit van 8 verschillende fracties. Elke fractie kan zich laten ondersteunen door maximaal 3 commissieleden. Het college bestaat naast de burgemeester uit 4 wethouders. Lees meer over de samenstelling van de raad en het college of over de werkwijze van de raad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is een coalitie gevormd door Lokaal Vitaal, de VVD, GroenLinks en het CDA. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het coalitieakkoord. De VrijeLijst, de PvdA, D66 en Forza! maken deel uit van de oppositie. Het college heeft het coalitieakkoord verder uitgewerkt in het werkprogramma van het college

De gemeenteraad hecht er groot belang aan de inwoners zo goed mogelijk te betrekken bij en te informeren over wat er speelt binnen de gemeente. Sociale media spelen daarbij een steeds grotere rol. De raad is dan ook actief op Facebook, Twitter en Instagram.

De Werkorganisatie BUCH

De ambtelijk organisatie van gemeente Castricum is per 1 januari 2017 gefuseerd met de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest en Heiloo tot Werkorganisatie de BUCH. De werkorganisatie heeft ruim 800 medewerkers die werken voor de 4 gemeentebesturen. 

De Werkorganisatie BUCH is een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Er is sprake van een ongeleed bestuur dat wordt gevormd door 2 collegeleden per gemeente: de burgemeester en een wethouder. De samenwerking is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH. Bekijk ook de meest recente begroting van de Werkorganisatie BUCH (pdf, 5 MB).