Nieuwe burgemeester voor Castricum

Door het vertrek van burgemeester Mans moet Castricum op zoek naar een nieuwe burgemeester. De procedure om een nieuwe burgemeester te vinden, duurt ongeveer een jaar.

Een commissie van raadsleden neemt hierin het voortouw. Deze commissie heet de vertrouwenscommissie. Ook de commissaris van de Koning van Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, speelt een belangrijke rol bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Waarnemend burgemeester

Op 23 mei 2023 heeft de commissaris van de Koning mevrouw Karen Heerschop benoemd tot waarnemend burgemeester van gemeente Castricum. Dit gebeurde na overleg met de vertrouwenscommissie. Zij neemt het burgemeesterschap waar vanaf 1 juni 2023 totdat de procedure voor een nieuwe burgemeester is afgerond.

De commissaris van de Koning stelt een waarnemer aan als tijdelijke burgemeester als een gemeente meer dan 3 maanden geen burgemeester heeft.

De profielschets 

De 1e stap in het vinden van een nieuwe burgemeester is het opstellen van een profielschets. In de profielschets staat wat voor burgemeester Castricum nodig heeft.

De vertrouwenscommissie vond het belangrijk om breed input op te halen voor de profielschets. Van 5 april t/m 20 april 2023 hebben inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken over de nieuwe burgemeester door het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst kon zowel online worden ingevuld als op papier. Ook was er een inloopavond in het gemeentehuis op 12 april 2023 voor mensen die de vertrouwenscommissie graag mondeling iets wilden meegeven.

De consultatie heeft 663 reacties opgeleverd. De meeste inwoners hebben een voorkeur voor een burgemeester van het type ‘enthousiaste aanvoerder’. Zij zien het liefst een burgemeester die er is voor alle inwoners, die betrokken en benaderbaar is en beslissingen durft te nemen. Bekijk de volledige uitkomst van de inwonersconsultatie (pdf, 600 KB).

De gemeenteraad heeft de profielschets (pdf, 11 MB) vastgesteld na een gesprek daarover met de commissaris van de Koning in een bijzondere raadsvergadering op donderdag 1 juni 2023.

De sollicitatieprocedure 

Nadat de profielschets is vastgesteld, stelt de commissaris van de Koning de vacature open. Vanwege het zomerreces gebeurt dat tegen het einde van het reces; de periode was 4 weken namelijk van 22 augustus t/m 18 september 2023.

Selectie en gesprekken

De brieven van kandidaten komen bij de commissaris van de Koning. In totaal hebben 21 kandidaten gesolliciteerd naar de functie. Onder hen waren 6 vrouwen en 15 mannen. De commissaris maakt een voorselectie op basis van de standaard competenties die voor elke burgemeester gelden én op basis van de profielschets van Castricum. De vertrouwenscommissie wordt uitgenodigd bij de commissaris en ontvangt de brieven van de kandidaten die door de commissaris geschikt worden geacht.

De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en bereidt op basis van de gesprekken een voordracht voor aan de raad. De vertrouwenscommissie doet haar werk achter gesloten deuren. Dat moet volgens de wet en is bedoeld om de privacy van de sollicitanten te beschermen. 

Raadsbesluit 14 december 2023

Vervolgens neemt de raad het besluit wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Deze vergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 14 december 2023. Op grond van artikel 61c van de Gemeentewet vindt het eerste deel van zo'n vergadering in beslotenheid en onder geheimhouding plaats. Tijdens het besloten deel van de vergadering brengt de vertrouwenscommissie verslag uit over de doorlopen procedure en hoe zij tot het voorstel zijn gekomen. De raad kan dan vertrouwenscommissie daarover vragen stellen. Daarna vindt de stemming plaats over de voordracht.

Direct na de besluitvorming wordt de vergadering korte tijd geschorst om de betrokkenen te informeren. In de schorsing worden de kandidaten gebeld. Aansluitend op de schorsing wordt de vergadering in het openbaar voortgezet en wordt de naam van de persoon die voor benoeming tot burgemeester van Castricum is voorgedragen, bekend gemaakt.

De gemeenteraad besloot op 14 december mevrouw Caroline van de Pol voor te dragen als nieuwe burgemeester van Castricum. Op maandag 5 februari heeft mevrouw Caroline van de Pol de raad via de commissaris van de Koning laten weten af te zien van het burgemeesterschap vanwege haar persoonlijke situatie en gezondheid. 

Overleg 7 februari 2024

Een afvaardiging van de gemeenteraad (de vertrouwenscommissie) is daarom op 7 februari in overleg gegaan met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, over het vervolg van de procedure. Een voordracht voor een burgemeestersfunctie is altijd meervoudig. De aanbeveling van de gemeenteraad van december 2023 bevatte de 2 beste kandidaten voor benoeming. Dat betekent in dit geval dat de gemeenteraad van Castricum de heer Ben Tap voordraagt als nieuwe burgemeester van Castricum.

Ben Tap (1969) is sinds 2020 directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. Van 2014 tot 2020 was hij wethouder in Hoorn en verantwoordelijk voor o.a. Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sport, Toerisme, Havens, Vastgoed en Dijkversterking. Daarvoor werkte hij als regiomanager Noord-Holland Noord bij Koninklijke Horeca Nederland. Ben Tap heeft Bedrijfskunde en Politiek Bestuurlijk Management gestudeerd en woont in Heemskerk.

Benoeming door de koning

De aanbeveling van de gemeenteraad is naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. De minister volgt de aanbeveling van de gemeenteraad in beginsel op. Na een laatste screening doet de minister een aanbeveling aan de Koning. Zodra de Koning het besluit heeft ondertekend, is de benoeming definitief. Op 19 februari hebben we het bericht gekregen dat de Koning het Koninklijk Besluit heeft ondertekend. De benoeming van de heer Ben Tap gaat in op 28 maart.

Buitengewone raadsvergadering op 28 maart

Op 28 maart vindt vanaf 19.30 uur ’s avonds een buitengewone raadsvergadering plaats waarin de nieuwe burgemeester de eed of belofte aflegt voor de commissaris van de Koning en welkom wordt geheten in de gemeente Castricum. Mevrouw Karen Heerschop neemt tot die tijd het burgemeesterschap waar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze procedure? Neemt u dan contact op met mevrouw R. Slootweg, griffier van gemeente Castricum via raadsgriffie@castricum.nl.