Invloed op uw gemeenteraad

Het gemeentebestuur is er voor u. Daarom hecht zij veel waarde aan uw mening. U kunt dus ook op meerdere manieren invloed uitoefenen op de besluitvorming.

U kunt contact opnemen met een lid van de gemeenteraad. De contactgegevens van de verschillende raadsleden vindt u op de pagina samenstelling gemeenteraad

 • Om de week vinden op donderdagavond raadsinformatiebijeenkomsten plaats.
 • U bent van harte welkom om bij die bijeenkomsten aanwezig te zijn en uw mening naar voren te brengen.
 • Er zijn geen vaste spreektijden zoals die er wel zijn bij commissievergaderingen.
 • Hierdoor is er voor u alle ruimte om uw standpunt naar voren te brengen over het onderwerp dat op de agenda staat.
 • U kunt zich mengen in de discussie of vragen stellen over een presentatie die wordt gegeven.
 • U hoeft zich niet aan te melden om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten.

Inspreken is bedoeld om als inwoner en/of vertegenwoordiger van een maatschappelijke instelling of bedrijf, de gemeenteraad iets mee te geven over een plan of voorstel. Raadsleden horen uw verhaal aan en nemen dit mee bij hun overwegingen over het voorstel. Wanneer raadsleden een besluit nemen over een raadsvoorstel gebruiken zij daarbij alle stukken die het college heeft aangeleverd, alle brieven die zij over dit onderwerp hebben ontvangen, en de inbreng van inwoners die zij hierover hebben gesproken en die hebben ingesproken. Via uw inspraakbijdrage kunt u de raadsleden dus helpen om een goed afgewogen besluit te nemen.

Hoe werkt inspreken: 

 • Bij iedere commissievergadering kunt u inspreken over het een onderwerp dat in die commissievergadering wordt besproken. 
 • Het moet wel gaan om de eerste bespreking van het onderwerp. Bij een vervolgbespreking van het onderwerp is het niet meer mogelijk om in te spreken.
 • Het is ook niet mogelijk om in te spreken in de Commissie Algemene Zaken en bij beraadslagingen over personen.  
 • Op de agenda staat altijd aangegeven of u wel of niet bij een onderwerp kunt inspreken. Staat er een * achter het onderwerp, dan is inspreken niet mogelijk. 
 • Voor iedere inspreker is 5 minuten spreektijd beschikbaar. Het kan zijn dat de voorzitter de tijd inkort als er veel insprekers zijn bij een vergadering. U wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. 
 • U kunt ook een schriftelijke bijdrage doen door een inspreektekst te mailen naar de griffie. De tekst wordt dan opgenomen bij de vergaderstukken en is dus openbaar. Wel worden uw contactgegevens verwijderd. 
 • Wilt u iets uitdelen dat niet digitaal beschikbaar is, dan kunt u dit aan de bode overhandigen bij de bar. Commissieleden kunnen dan zelf kiezen of zij een exemplaar willen pakken. Overgebleven exemplaren worden niet bewaard. 
 • Wanneer u wilt inspreken dan kunt u zich melden bij de griffie via raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 70 14, 088 909 70 94 of 088 909 74 58. Dit kan tot 17.00 uur op de dag van de vergadering. Als u zich aanmeldt, vertelt de griffie u meer over de regels rond het inspreken.

Goed om te weten bij uw voorbereiding: 

 • Geef aan het begin van uw inspreekbeurt aan wie u bent en namens wie u spreekt. Het is niet mogelijk om anoniem in te spreken. 
 • U spreekt in bij een raadscommissie van de gemeenteraad en dus niet bij de burgemeester of een wethouder. De raadsleden zijn namelijk degenen die in deze fase het besluit nemen over de plannen die op de agenda staan. U richt uw inspreken dan ook tot de raad of de commissie. 
 • De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden via Gemeente Castricum (raadsinformatie.nl). Hier zijn de video-opnames na de vergadering ook terug te vinden. 
 • Uw inspreken is dus ook openbaar. Het komt voor dat mensen reageren, bijvoorbeeld via sociale media. 
 • Het is niet de bedoeling om namen van ambtenaren te noemen tijdens uw spreektijd of op te nemen in uw inspreektekst.
 • De inspreker voert het woord nadat de voorzitter dit heeft verleend. Na uw inspreekbeurt kunnen de leden van de vergadering enkele verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en leden van de vergadering. 

Hebt u een vraag of een voorstel aan de gemeenteraad? Dan kunt u een brief of e-mail schrijven aan de gemeenteraad. U kunt uw brief of e-mail sturen naar: raadsgriffie@castricum.nl of u stuurt het naar:
Gemeente Castricum
t.a.v. gemeenteraad
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Wat gebeurt er met mijn brief

De griffie stuurt u een ontvangstbevestiging en plaatst uw brief op de lijst met brieven aan de raad. Van elke brief wordt bepaald hoe deze wordt behandeld. Dat kan zijn: 

 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Het college te vragen de brief in behandeling te nemen.
 • Het college te vragen de raad een voorstel te doen ten aanzien van de brief.
 • Overig.

Als u een brief stuurt over een voorstel dat op de agenda van de raad staat, dan wordt uw brief met de raad gedeeld met het voorstel om deze te betrekken bij de behandeling van het voorstel.

In de ontvangstbevestiging van de griffie wordt u ook op de hoogte gesteld over de manier van afhandelen van uw brief. 

Belangrijk om te weten

De lijst met ingekomen brieven aan de raad is openbaar toegankelijk. Brieven zelf zijn alleen voor raadsleden zichtbaar, maar kunnen wel worden opgevraagd. Als uw brief wordt opgevraagd, ontvangt u hiervan altijd een bericht van de griffie. 

De volgende stukken plaatsen we niet op de lijst van brieven aan de raad: 

 • Reclame-uitingen.
 • Uitnodigingen (deze komen op een aparte lijst te staan).
 • Stukken geadresseerd aan individuele raadsleden/raadsfracties.
 • Anonieme brieven.

Het is belangrijk dat u uw brief duidelijk richt aan de gemeenteraad. Anders wordt uw brief wel doorgestuurd naar het betreffende domein, maar gaat deze niet naar de raad. Daarnaast is het belangrijk op uw brief uw naam en contactgegevens te vermelden.

Vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties gaan graag met u in gesprek. Dit kan tijdens het raadsspreekuur dat elke 2 weken plaatsvindt in het gemeentehuis: op maandagavond tussen 19:15 uur en 20:15 uur. De data van het raadsspreekuur vindt u in de vergaderkalender op de website raadsinformatie Castricum

Door het raadsspreekuur is er een informele plek waar inwoners makkelijk in één keer hun voorstel, idee of probleem op tafel kunnen leggen. Op deze manier spreekt u direct met alle fracties tegelijk. Per fractie is één vertegenwoordiger aanwezig.

Aanmelden

 • Per raadsspreekuur is er plek voor twee sprekers.
 • Als u aan het spreekuur wilt deelnemen, meldt u dit aan de griffie. Dit kan tot en met de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur.
  Bel 088 909 70 14088 909 70 94 of 088 909 74 58 of stuur een e-mail naar raadsgriffie@castricum.nl
 • Als het eerstvolgende raadsspreekuur al vol is, kunt u een plekje krijgen tijdens een volgend raadsspreekuur. Of in overleg met de griffie de keuze maken om de raad op een andere manier te benaderen. 

Wat kunt u verwachten

 • Een raadslid is voorzitter tijdens het raadsspreekuur.
 • U krijgt 20 minuten de gelegenheid om uw verhaal te doen.
 • De aanwezige fracties luisteren naar uw verhaal en kunnen daarover vragen stellen.
 • De raadsleden vellen in de vergadering geen oordeel over wat u voorstelt of aankaart.
 • De vertegenwoordigers van de fracties nemen uw verhaal mee terug naar hun fractieoverleg en besluiten dan wat zij met uw inbreng of voorstel doen.

Heeft u een plan of idee voor (een deel van) de gemeente Castricum? Dat wilt u voorleggen aan de gemeenteraad? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u uw voorstel op de agenda van de raad. De gemeenteraad bespreekt uw voorstel en neemt er vervolgens een besluit over. Hoe dat precies werkt is vastgelegd in de verordening burgerinitiatief.

Een initiatiefvoorstel indienen

Iedereen die in Castricum woont of werkt en 12 jaar of ouder is kan een burgerinitiatief indienen.

Dat kan door het formulier burgerinitiatief indienen (pdf, 203 KB) in te vullen. U stuurt dit naar de griffie. In het formulier geeft u aan waar uw voorstel over gaat en welk besluit u precies aan de raad vraagt. 

U kunt zo nodig informatie opvragen bij de gemeente om uw voorstel te onderbouwen. De griffie kan u ook helpen met het formuleren van het voorgesteld besluit dat u aan de raad vraagt. Dat kan soms namelijk best even puzzelen zijn.

U kunt uw voorstel per e-mail of per post indienen. Afgeven bij de receptie in het gemeentehuis mag ook.

Behandeling van het voorstel

Het presidium (het overleg van de fractievoorzitters) beslist of het een geldig burgerinitiatiefvoorstel is. In de verordening burgerinitiatief staat waar een burgerinitiatief wel en niet over kan gaan. Als het presidium beslist dat het om een geldig verzoek gaat, wordt het burgerinitiatief behandeld in een raadscommissie. 

Het presidium kan er ook voor kiezen om eerst een informatieavond of inspraakavond te plannen, voorafgaand aan de commissiebehandeling. 

Bespreking in de commissievergadering

Een geldig burgerinitiatiefvoorstel wordt behandeld in een commissievergadering. Als indiener kunt in die vergadering ook een toelichting geven op uw voorstel en reageren op de inbreng van de raadsleden. 

Aan het eind van de commissievergadering vraagt de voorzitter u wat u wilt doen met uw voorstel. Misschien wilt u het bijvoorbeeld nog een beetje aanpassen. Twee weken na de behandeling neem de raad in de raadsvergadering een besluit over uw voorstel.

Meer informatie

U kunt gerust contact opnemen met de griffie.

088 909 70 14, 088 909 70 94 of 088 909 74 58

raadsgriffie@castricum.nl

In februari 2016 heeft de raad van Castricum een referendumverordening vastgesteld. Daarmee is het mogelijk om conceptbesluiten van de raad onderwerp te laten zijn van een referendum.

 • Inwoners kunnen een inleidend verzoek om een referendum te houden indienen bij de raad uiterlijk een week voor de plenaire behandeling van het concept raadsbesluit.
 • Het verzoek moet ondersteund worden door ten minste 370 handtekeningen van kiesgerechtigden.
 • De raad beslist of het inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt ingewilligd.
 • Als de raad van mening is dat het onderwerp referendabel is, zijn de initiatiefnemers weer aan zet. Zij dienen zes weken na het besluit van de raad een definitief verzoek om een referendum te houden ondersteund door tenminste 3700 handtekeningen van kiesgerechtigden.
 • De raad beslist vervolgens over het houden van een referendum.

De gemeenteraad heeft een onafhankelijke referendumcommissie in het leven geroepen om gevraagd of ongevraagd te adviseren over de uitvoering van de referendumverordening. Meer informatie over de referendumcommissie