Referendumcommissie

De gemeenteraad van Castricum heeft een onafhankelijke referendumcommissie ingesteld.

De referendumcommissie heeft de volgende taken:

 • De raad te adviseren over de toepassing van artikel 2 van de Referendumverordening.
 • Toezicht te houden op de uitvoering van de verordening en de organisatie van het referendum.
 • Toezicht te houden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting.
 • De raad te adviseren over de verdeling van het subsidieplafond bedoeld in artikel 9, tweede lid van de referendumverordening.
 • De raad te adviseren over de evaluatie van gehouden referenda en van voorstellen en verzoeken die niet tot een referendum hebben geleid;
 • De commissie adviseert voorts gevraagd en ongevraagd over aanpassingen van de referendumverordening, over de bij referenda en referendumverzoeken te volgen procedure en over alle overige zaken die het referendum betreffen.

Leden referendumcommissie

De referendumcommissie is 22 december 2016 benoemd voor een periode van 4 jaar. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • de heer J.J.M. (Jeroen) Vrijburg (voorzitter)
 • mevrouw F.A. (Femke) de Lange
 • de heer A. (Ad) van den Herik
 • mevrouw A.L. (Angela) Hof
 • de heer J.H. (Jeroen) van Oort

Mevrouw R. Slootweg (raadsadviseur / plaatsvervangend griffier) is ambtelijk secretaris van de referendumcommissie.

Contact met de referendumcommissie

U kunt de referendumcommissie als volgt bereiken:

Referendumcommissie gemeente Castricum
Postbus 1301
1900 BH Castricum

E raadsgriffie@castricum.nl

T 088 - 909 7014