Zandzoom Limmen woningbouw

Op de strandwal aan de randen van Limmen ligt een groen landschap. In dit gebied wordt een kleinschalige, nieuwe woonomgeving genaamd “Limmer Linten” ontwikkeld. Tussen de bestaande bebouwingslinten worden nieuwe Linten gemaakt voor de realisatie van circa 600 woningen. De woningen worden gebouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en de landelijke- en beeldbepalende aanwezige elementen. 

De woningen worden in fasen gebouwd:

 • In fase 1 en 2 zijn 207 woningen gerealiseerd, waarvan een deel om zelf te bouwen. 
 • In fase 3 zijn 67 woningen gerealiseerd of verkocht, waarvan een klein deel om zelf te bouwen.
 • In december 2022 is het bestemmingsplan Zandzoom Tegro-Schilder, locatie Rijksweg, vastgesteld. In dit plan komen de kassen langs de Rijksweg met daarachter maximaal 19 woningen. Dit nieuwbouwplan genaamd Tuinderserf is een ontwikkeling van Tegro Ontwikkeling B.V. Voor meer informatie over de verkoop: Tuinderserf
 • Volgende fases in 2023: In januari zijn de volgende plannen vastgesteld:
  • Limmer Linten Moerbeilint.
  • 8e herziening Exploitatieplan Limmen-Zandzoom.
 • In juni zijn de volgende plannen vastgesteld:
  • Limmer Linten Acacialint.
  • Limmer Linten Notenlint.
  • 9e herziening Exploitatieplan Limmen-Zandzoom. 
 • De officiële bekendmakingen zijn te vinden op officiële bekendmakingen

Kruising Rijksweg en Visweg

De Visweg speelt een centrale rol bij de afwikkeling van het verkeer in de Zandzoom. Als gevolg van de extra woningen neemt die rol toe. Om die reden is de Visweg verbreed tussen de Hogeweg en de Rijksweg en zal het kruispunt Rijksweg–Visweg worden opgewaardeerd. De gemeenteraad heeft besloten dat het kruispunt Rijksweg en Visweg uitgevoerd zal worden als een rotonde. Dit besluit is nader uitgewerkt. Onderdeel van de vervolgprocedure zijn de technische uitwerking, het  vaststellen van een bestemmingsplan en de benodigde grondaankopen. 

Het bestemmingsplan Rotonde Rijksweg-Visweg is half januari 2023 vastgesteld.

De officiële bekendmakingen van de plannen.

De Wet voorkeursrecht gemeenten op percelen grond in het gebied Limmen-Zandzoom  is vervallen op 3 februari 2021. Dit betekent dat de eigenaren vanaf 3 februari  bij eventuele verkoop hun perceel grond niet meer eerst hoeven aan te bieden aan de gemeente. 

Voorkeursrecht voor uitvoeren plannen 

In 2005 heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd in het gebied Limmen-Zandzoom. Dit voorkeursrecht is vervolgens verlengd in 2007, op grond van het Structuurplan, en in 2011 bij het vaststellen van het bestemmingsplan Limmen-Zandzoom.
De gemeente heeft dit voorkeursrecht gevestigd met het doel om samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar en Heiloo voldoende woningen in onze regio te kunnen bouwen en een nieuwe aansluiting op de A9 en groenprojecten te realiseren.

Geen beperkingen meer voor verkoop percelen

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Limmen-Zandzoom in 2011 is het voorkeursrecht voor de laatste keer met 10 jaar verlengd. Dit betekent dat het voorkeursrecht op 3 februari 2021 automatisch is vervallen. Vanaf 3 februari kunnen de eigenaren hun perceel direct verkopen aan een derde partij. 

Exploitatieplan Limmen-Zandzoom blijft van kracht

Het exploitatieplan Limmen-Zandzoom blijft nog wel van kracht. Alleen als u zelfstandig één of meerdere woningen kunt en wilt gaan bouwen, betaalt u een exploitatiebijdrage. Met deze exploitatiebijdrage worden de kosten en baten tussen de verschillende grondeigenaren eerlijk verdeeld. En wij bekostigen ons deel van de aansluiting op de A9 en de groenprojecten buiten het plangebied. 

Op 1 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Heiloo als laatste partner akkoord gegeven voor hun aandeel in de extra kosten. De extra kosten van 5,7 miljoen zijn nodig voor de aansluiting A9. De kosten zijn ontstaan door vertraging door de landelijke stikstof problematiek. Al eerder ging onze gemeenteraad akkoord met haar aandeel in de extra kosten. En ook de provincie Noord-Holland en de gemeenteraad van Alkmaar gingen al akkoord met hun aandeel. Het besluit van Heiloo is daarmee het laatste akkoord dat nodig is om het project door te laten gaan.

Oorzaken extra kosten 

De extra kosten zijn ontstaan doordat het project ruim 2 jaar vertraging heeft opgelopen. Dit komt door de stikstof problematiek. De bestemmingsplannen die de aansluiting mogelijk maken, zijn eerder vernietigd door de Raad van State. Deze vertraging zorgt ervoor dat veel onderzoeken opnieuw worden gedaan of bijgewerkt. Daarnaast dragen ook de stijging van de bouwkosten, veranderde wet- en regelgeving en de doorlopende interne projectkosten bij aan de extra kosten.

Bestemmingsplannen opnieuw in procedure 

De volgende stap het voorbereiden van het opnieuw in procedure brengen van de bestemmingsplannen. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 25 maart t/m 6 mei ter inzage gelegen. 

Goede bereikbaarheid door aansluiting A9 

Castricum investeert in een goede bereikbaarheid, lokaal en regionaal. Zo blijft Castricum voor inwoners en bedrijven aantrekkelijk om te wonen en te werken. De aansluiting op de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid. Op zowel de A9 als op lokale wegen in de omliggende dorpen. Ook ontlast de aansluiting de doorgaande wegen in het gebied.

Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Beide bestemmingsplannen over de aansluiting A9 zijn in 2017 vastgesteld. Zij baseren zich voor het onderwerp stikstof op het Programma Aanpak Stikstof. Op basis van het PAS konden overheden instemmen met activiteiten waarbij stikstof werd uitgestoten in de buurt van beschermde natuurgebieden. Zoals de aanleg van een weg. In 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels. Het PAS maakte daardoor niet langer ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. De bestemmingsplannen zijn in september 2019 door de Raad van State vernietigd.