Geesterduin 2.0

Aan vernieuwen van Winkelcentrum Geesterduin wordt hard gewerkt. De binnenruimte, buitengevels en de entrees zijn vernieuwd. We zijn nog niet klaar en kijken verder vooruit naar mogelijke verbeteringen. Om ervoor te zorgen dat het winkelcentrum ook in de toekomst aantrekkelijk blijft, is een ontwikkelingsvisie gemaakt.

Visie op ontwikkeling Geesterduin 2.0

De visie op de ontwikkeling van Geesterduin 2.0. is een eerste stap het winkelcentrum en omgeving verder te vernieuwen. De visie is het resultaat van uitgebreide gesprekken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. In de visie staat onder andere het toevoegen van 700 m2 winkelvloeroppervlakte als ook andere functies voor het versterken van het winkelcentrum. Ook wordt nagedacht over de bouw van circa 215 woningen voor starters en ouderen.  

Op 21 september stelde de gemeenteraad de Visie ontwikkelen Geesterduin 2.0 unaniem vast als ruimtelijk kader op hoofdlijnen.

Wonen, winkels en meer groen

Het woonprogramma wordt ontwikkeld volgens het coalitieakkoord. Dat houdt in dat 40% sociale woningbouw wordt gebouwd waarvan 30% sociale huur en 10% sociale koop, 40% midden-huur en midden-koop en 20% vrije sector woningen. Uitgangspunt is dat de bouwhoogte van de appartementen kan variëren van 3 tot 7 lagen. Woningcoöperatie Kennemer Wonen voert het sociale woningbouw programma uit.

In de visie wordt het winkelcentrum nog meer een plek met aandacht op ontmoeten en groen. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk groen verwerkt zodat dit bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. 

In de plannen is verder veel aandacht voor een goede verbinding met het dorp en een verbeteren van de winkelbeleving.

Meedenken

Hoorn Vastgoed (eigenaar van het winkelcentrum) heeft voor de visie een uitgebreid participatietraject uitgevoerd. Hieronder staat welke bijeenkomsten al eerder plaatsvonden. De uitkomsten hiervan zijn in de visie meegenomen. 

Wat gaan we doen vanaf nu

Binnenkort 5e inloopbijeenkomst

Naar verwachting organiseren we in juni een 5e inloopbijeenkomst, om samen met u, de direct omwonenden, de plannen verder uit te werken. 

Verslag 4e bijeenkomst

Tijdens de 4e participatiebijeenkomst op 27 maart 2024 (pdf, 924 KB) bent u als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gevraagd om input te geven op onderwerpen zoals:

  • parkeren en verkeer
  • sfeer
  • uitstraling
  • invulling van de beeldkwaliteit van de bebouwing
  • logistiek
  • voorzieningen
  • inrichting van de openbare ruimte

Met de opgehaalde input gaan we verder met de uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan en het Voorlopig Ontwerp.

Eerdere bijeenkomsten

Vervolg

Halverwege 2024 vragen we het college van B&W en de gemeenteraad een besluit te nemen over het Voorlopig Ontwerp. Daarna kunnen we de ruimtelijke procedures starten, zoals toetsing aan het omgevingsplan. De uiteindelijke plannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, om ze te kunnen uitvoeren. Het huidige tankstation (BP) moet bijvoorbeeld verhuizen naar een andere locatie. De gesprekken hierover lopen. Uiteraard blijft Hoorne Vastgoed - in samenwerking met de gemeente - omwonenden, winkeliers, ondernemers en andere geïnteresseerden actief betrekken bij het Voorlopig Ontwerp.