Geesterduin 2.0

Aan vernieuwen van Winkelcentrum Geesterduin wordt hard gewerkt. De binnenruimte, buitengevels en de entrees zijn vernieuwd. We zijn nog niet klaar en kijken verder vooruit naar mogelijke verbeteringen. Om ervoor te zorgen dat het winkelcentrum ook in de toekomst aantrekkelijk blijft, is een ontwikkelingsvisie gemaakt.

Visie op ontwikkeling Geesterduin 2.0

De visie op de ontwikkeling van Geesterduin 2.0. is een eerste stap het winkelcentrum en omgeving verder te vernieuwen. De visie is het resultaat van uitgebreide gesprekken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. In de visie staat onder andere het toevoegen van 700 m2 winkelvloeroppervlakte als ook andere functies voor het versterken van het winkelcentrum. Ook wordt nagedacht over de bouw van circa 215 woningen voor starters en ouderen.  

Op 21 september stelde de gemeenteraad de Visie ontwikkelen Geesterduin 2.0 unaniem vast als ruimtelijk kader op hoofdlijnen.

Wonen, winkels en meer groen

Het woonprogramma wordt ontwikkeld volgens het coalitieakkoord. Dat houdt in dat 40% sociale woningbouw wordt gebouwd waarvan 30% sociale huur en 10% sociale koop, 40% midden huur en midden koop en 20% vrije sector woningen. Uitgangspunt is dat de bouwhoogte van de appartementen kan variëren van 3 tot 7 lagen. Woningcoöperatie Kennemer Wonen voert het sociale woningbouw programma uit.

In de visie wordt het winkelcentrum nog meer een plek met aandacht op ontmoeten en groen. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk groen verwerkt zodat dit bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. 

In de plannen is verder veel aandacht voor een goede verbinding met het dorp en een verbeteren van de winkelbeleving.

Meedenken

Hoorn Vastgoed (eigenaar van het winkelcentrum) heeft voor de visie een uitgebreid participatietraject uitgevoerd. In de visie zijn de uitkomsten hiervan meegenomen. 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd voor de 3e participatiebijeenkomst op 12 juli 2023 (pdf, 405 KB) waarbij uitleg werd gegeven over de Ontwikkelvisie Geesterduin 2.0. Ook is een hand-out (pdf, 4 MB) uitgedeeld met een impressie van de visie en de participatie-resultaten. In het verslag zijn tevens de suggesties en opmerkingen meegenomen. Waar mogelijk zijn deze suggesties en opmerkingen ook van een antwoord voorzien.

In eerdere bijeenkomsten zijn ook de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgenodigd geweest voor de participatiemarkt op 28 september 2022 (pdf, 6 MB) en voor dethema-avond op 1 februari 2023 (pdf, 4 MB). Zij bespraken de thema’s: wonen, winkelen, mobiliteit en groen. Op beide avonden zijn veel ideeën, meningen en standpunten gedeeld.

In Participatieroute Geesterduin van Hoorne Vastgoed (pdf, 6 MB) leest u onder andere meer over de geplande momenten om mee te denken.

Vervolg

De plannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, om ze te kunnen uitvoeren. Het huidige tankstation (BP) moet bijvoorbeeld verhuizen naar een andere locatie. Hierover worden gesprekken gevoerd.

De plannen worden nog ver uitgewerkt. Uiteraard blijft Hoorne Vastgoed in samenwerking met de gemeente omwonenden, winkeliers, ondernemers en andere geïnteresseerden actief betrekken bij een voorlopig ontwerp.

Planning

We proberen begin 2024 het voorlopig ontwerp te laten vaststellen door het college . Daarna kunnen de ruimtelijke procedures starten, zoals het bestemmingsplan, omgevingsplan en andere zaken.