Verzoek om informatie

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten openbaar te maken. Op grond van de Woo kan iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle publieke taken van de gemeente. Woo staat voor Wet open overheid.

Een Woo verzoek is niet altijd nodig. Soms is de informatie al openbaar. Of u heeft de informatie alleen voor uzelf nodig.

Veel informatie is al openbaar

De gemeente maakt al veel informatie openbaar. Kijk ook eens op deze pagina's.

Informatie opvragen

Wilt u informatie die alleen voor u belangrijk is, dan kunt u een verzoek doen om informatie. Dit kunt u doen voor gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn. Bijvoorbeeld voor feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, enzovoorts). Zoals hoeveel zebrapaden zijn er in mijn gemeente?

De informatie die u opvraagt delen we alleen met u. Deze informatie maken we niet openbaar voor iedereen. Er geldt geen wettelijke afhandelingstermijn. U ontvangt de informatie per mail. Wilt u dit op een andere manier ontvangen, geeft u dit duidelijk aan in uw verzoek.

verzoek om informatie

U kunt uw verzoek ook per mail sturen naar info@castricum.nl. Of per brief naar: gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum.

Geef in uw mail of brief zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.

Informatie opvragen via WOO verzoek

Bij een Woo-verzoek gaat het om documenten die u openbaar wilt maken voor iedereen. Hierbij gelden strenge regels voor de afhandeling. De beslissing op het Woo-verzoek is een officieel besluit. Na een positief besluit worden de documenten voor iedereen openbaar. Daardoor duurt het werk aan een Woo-verzoek vaak veel langer dan een verzoek om informatie.

Een Woo-verzoek doet u als:

 • U informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente of een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
 • U wilt dat de informatie openbaar wordt.
Inloggen met DigiD WOO-verzoek indienen

WOO-verzoek per brief of e-mail

U kunt uw verzoek ook per mail sturen naar info@castricum.nl. Of per brief naar: gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

 • Dat het gaat om een Woo-verzoek.
 • Wat het onderwerp is van het Woo-verzoek (over welk publieke taken het gaat).
 • Om welke of wat voor soort documenten het gaat
 • Over welke periode het gaat.
 • Uw contactgegevens en handtekening.
 • Hoe u de documenten wilt ontvangen.

advies vragen Castricum

Vragen

Heeft u vragen over de Woo of uw Woo-verzoek, neemt u dan contact op met de Woo-contactpersoon via info@castricum.nl.

Of bel 14 0251 (zonder netnummer) en vraag naar de Woo-contactpersoon voor advies of uitleg:

 • Als u twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek.
 • Als u wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is.
 • Of wilt weten hoe u informatie kunt opvragen.

Bericht binnen 4 weken

Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek. We kijken of uw verzoek haalbaar is en naar de termijn waarin dit haalbaar is. Als het verzoek erg groot of ingewikkeld is, kunnen we de termijn verlengen. In dat geval krijgt u hierover schriftelijk uitleg vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn. Als wij uw verzoek afwijzen dan kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Ontvangen van de informatie

U kiest hoe u de informatie wilt ontvangen.

 • Digitale kopie per mail: wij berekenen geen kosten als we u de stukken digitaal sturen.
 • Kopie per post: u kunt een kopie ontvangen van een document, het dossier of een samenvatting of uittreksel daarvan. Voor kopieën betaalt u per A4-bladzijde € 0,55. 
 • Fysiek inzien: Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken in het gemeentehuis.

Openbaar maken

Bij het afhandelen van uw verzoek maken wij de informatie openbaar. Het kan zijn dat hiermee ongewild informatie over uzelf of andere partijen openbaar wordt gemaakt. Uiteraard handelen wij uw verzoek zorgvuldig en lakken wij gegevens weg volgens de richtlijnen. 

 • Naam product/dienst: Behandeling van het Woo-verzoek 
 • Doel van de verwerking: Behandelen van een Woo-verzoek, inclusief het anonimiseren van documenten. De behandeling, afdoening en archivering van verzoeken op grond van de Wet open overheid. De communicatie met de betrokkenen. Bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken. Doen behandelen van geschillen, behandeling van bezwaar-en beroepsprocedures.
 • Rol van de gemeente: Burgemeester en wethouders zijn verwerkingsverantwoordelijk.
 • Grondslag van de verwerking: Wettelijke verplichting op grond van de Wet open overheid zorgt ervoor dat overheidsinformatie voor eenieder toegankelijk is en makkelijk vindbaar. Daarmee worden overheden verplicht om hun informatie goed te beheren en hun informatiebeheer zorgvuldig in te richten. De registratie is noodzakelijk om het proces te registreren en archiveren.
 • Categorieën betrokkenen: Gegevens van de verzoeker, inwoners, medewerkers, bestuurders en derden die in de betreffende stukken vermeld zijn
 • Categorieën gegevens: In het proces van het behandelen van een Woo-verzoek, inclusief het anonimiseren van documenten is de verwerking van een breed scala aan persoonsgegevens mogelijk. Afhankelijk van de inhoud van een Woo-verzoek en de bijbehorende documenten worden hierin gewone, bijzondere, gevoelige en/of strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijnen conform de archiefwet (selectielijst) worden gehanteerd. Toegekend: 5 jaar (6.1. selectielijst); afgewezen: 1 jaar (6.2. selectielijst); buiten behandeling gesteld: 1 jaar (6.2. selectielijst); afgebroken: 1 jaar (6.3. selectielijst).
 • Ontvangers buiten de gemeente: De gegevens die voor openbaarmaking in aanmerking komen worden gepubliceerd.
 • Herkomst van de gegevens: Gegevens van de aanvrager worden door de aanvrager verstrekt. Gegevens die betrekking hebben op het Woo-verzoek kunnen een diverse herkomst hebben
 • Doorzending van de gegevens naar landen buiten de EER: Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie door de gemeente. De gegevens die voor openbaarmaking in aanmerking komen, worden gepubliceerd op het internet.