Toezicht en Handhaving

  • Controleer goed of u vergunningvrij mag (ver)bouwen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Zodra u een bouwvergunning heeft gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. 
  • Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij toezichthouder van de gemeente. 
  • Zorg ervoor dat volgens de bouwvoorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt gewerkt. 
  • Houd goed rekening met aandachtspunten uit de vergunning.

Wijzigingen tijdens de bouw

Wilt u toch iets anders (ver)bouwen dan in de vergunning staat aangegeven? Stel de gemeente hier direct van op de hoogte en vraag om een goedkeuring van deze wijziging. Als u niet volgens de regels bouwt of sloopt, kan de toezichthouder het werk stilleggen. Dit heet een bouwstop. Als het werk is stilgelegd, mag u geen enkele handeling meer (laten) verrichten aan het bouwwerk.

Illegale bouw

Bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd en niet voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, vallen onder illegale bouwwerken. Het recht op handhaving voor illegale bouw verjaart niet. Een illegaal bouwwerk wordt in de loop der jaren dus nooit legaal.

U kunt een verzoek om handhaving indienen als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt. Alleen belanghebbende kunnen een verzoek om handhaving indienen. U bent bijvoorbeeld een belanghebbende als uw buren aan het (ver)bouwen zijn, maar u bent geen belanghebbende als het gaat over een bouwwerk aan de andere kant van het dorp. Gezien alleen belanghebbende een verzoek om handhaving kunnen doen, kan het verzoek niet anoniem ingediend worden. Bij een anoniem verzoek kan niet worden gecontroleerd of het om een belanghebbende gaat.  

Wij adviseren altijd eerst zelf in gesprek te gaan bij het vermoeden van een overtreding.

  • Alleen schriftelijk mogelijk.
  • Het verzoek is voorzien van uw naam, adres en uw handtekening.
  • Het verzoek bevat een duidelijk omschrijving van de situatie waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden
  • Moet voorzien zijn van een dagtekening
  • Uw verzoek richten aan: College van burgemeester en wethouders van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum.