Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. In andere bewoording: zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur. De rekenkamer onderzoekt wat er gebeurt, wat dat kost en wat het oplevert. En de rekenkamer kijkt hoe dat beter kan.

De rekenkamer is onafhankelijk. Zij bepaalt zelf wat zij onderzoekt. De gemeenteraad kan wel onderwerpen aandragen. Ook inwoners en ondernemers kunnen onderwerpen voorstellen aan de commissie.

Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer heeft een voorzitter en 3 leden. De gemeenteraden van de BUCH-gemeenten benoemen de leden van de rekenkamer. De zittingsduur is 6 jaar.

Per 1 november 2023 zijn de leden:

  • mevrouw Petra Krom, voorzitter
  • de heer Friso Teerink, lid
  • mevrouw Francien Rosing, lid
  • de heer Bouke Minks, lid

U kunt de leden van de rekenkamer bereiken door een mail te sturen naar: rekenkamerbuch@gmail.com.

Werkwijze van de rekenkamer

De rekenkamer hanteert richtlijnen bij de uitvoering van onderzoeken. De rekenkamer geeft hiermee inzicht in de werkwijze van de rekenkamer. De richtlijnen waarborgen de kwaliteit van de onderzoeken. En zij zorgen voor een goed verloop van het onderzoeksproces. De richtlijnen dragen daarmee bij aan openheid over de manier waarop de rekenkamer taken uitvoert.

De rekenkamer heeft 3 uitgangspunten voor haar werk:

  • Zorgvuldig: volledigheid en juistheid bij de verzameling van feiten.
  • Objectief: objectieve en gedegen analyse van de feiten.
  • Duidelijk: beoordeling van de feiten aan de hand van normenkader.

Werkterrein, rapporten en jaarplan

De rekenkamer ondersteunt de controlerende functie van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door kennis te verzamelen, beleid te evalueren of de adviseren over (de aanpak van) maatschappelijke problemen. 

Breed werkterrein

Het werkterrein van de rekenkamer is breed. Het strekt zich uit over gemeenteraden, colleges van B&W, diensten en instellingen waarvoor de gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk zijn of waarvan de activiteiten geheel of voor groot deel betaald worden door de gemeenten. 

Rapporten van de onderzoeken

Van elk onderzoek verschijnt een rapport met conclusies en aanbevelingen voor hoe het (nog) beter kan. Dat rapport gaat naar de raden. De raden besluiten vervolgens welke gevolgen het onderzoek moet krijgen. 

Jaarplan

Jaarlijks stelt de rekenkamer een jaarplan op. In dit jaarplan staan de lopende onderzoeken die worden voortgezet en de onderzoeken waarvan het plan is deze in dat jaar te starten. Daarbij wordt ook de begroting opgenomen.

De 4 gemeenteraden stellen jaarlijks een budget vast voor de kosten van de rekenkamer; dit is ongeveer € 0,75 per inwoner.