Overleggroep Strandgebied Castricum

In de Overleggroep Strandgebied Castricum (OSC) spreken partijen die bij het strand betrokken zijn over actuele ontwikkelingen, ideeën en plannen. Bij de OSC zijn onder andere ondernemers op het strand, natuurpartijen, eigenaren van strandhuisjes, sportclubs, de EHBO en reddingsbrigade en HHNK aangesloten.

Doel van de OSC is om gezamenlijk de mogelijkheden en beperkingen na te gaan van het strandbeleid en de uitvoering daarvan. De overleggroep staat ook het gemeentebestuur met raad en daad terzijde binnen democratisch vastgestelde en toetsbare kaders en regelgeving.

Afbakening van gebied

Ruimtelijk: (zee)strand voor zover behorend tot het beheersgebied van gemeente Castricum inclusief strandplateau en parkeerterrein.

Beleidsmatig: alle vastgestelde beleidskaders van overheden zijn leidend.

Openbaar overleg

De overleggroep komt zo’n 2 keer per jaar bijeen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Mees Hartvelt. Iedereen met interesse in de ontwikkelingen op en rond het strand is van harte welkom bij het overleg. Het overleg kondigen we daarom ook aan op de gemeentepagina in de lokale weekkrant.

Uitgangspunten

 • OSC biedt organisaties en personen kans eigen standpunten te toetsen aan die van anderen, van elkaar te leren en te komen tot win-winsituaties.
 • Deelnemers kunnen plannen of ideeën lanceren om te kijken of daarvoor draagvlak bestaat of om draagvlak te verkrijgen. Via de OSC kan ook feedback worden gegeven of verkregen over (raads)voorstellen.
 • Leden van het college en van de gemeenteraad vernemen via de OSC meningen en standpunten over zaken die het strandgebied betreffen.
 • Vanwege de zeer uiteenlopende achtergronden van de deelnemers, wordt niet gekozen voor een formele rol van de OSC bij advisering aan de gemeente. Door de verschillende achtergronden en belangen van de deelnemers, komen de leden waarschijnlijk niet met eensluidende reacties over een voorstel.
 • Gemeente Castricum faciliteert de bijeenkomsten van de OSC. Voor het overige neemt de gemeente een terughoudende positie in. De OSC is van de deelnemers, niet van de gemeente.

Deelname en spelregels

 • OSC kent geen formele leden: deelname aan bijeenkomsten van de OSC staat open voor iedere belangstellende organisatie, groepering, inwoner en ook voor de pers.
 • Belangstellenden kunnen op verzoek de agenda digitaal ontvangen.
 • Fracties van de gemeenteraad worden ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de OSC. Aanwezige gemeenteraadsleden hebben de rol van toehoorder.
 • OSC kan zelf nadere spelregels of werkafspraken overeenkomen.

Agenda opstellen voor overleg

 • Agendapunten kunnen zowel een informerend als een opiniërend karakter hebben.
 • Vaststellen van de agenda van de OSC is de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter. De voorzitter stelt de agenda op samen met diverse vertegenwoordigers van groepen die deelnemen aan de OSC.