Adviesraad Sociaal Domein

  • Onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Castricum.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Over zaken in het sociaal domein, zoals zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen.

De Adviesraad praat onder andere over:

  • de uitvoering van de wetten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
  • de Jeugdwet,
  • de Participatiewet en
  • de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen.

De Adviesraad heeft zijn voelsprieten in de samenleving. Zij vraagt inwoners(groepen) en (in)formele zorg- en welzijnsorganisaties om advies vanuit de praktijk. Deze informatie helpt de Adviesraad om de gemeente te adviseren bij de in- en uitvoering van de diverse wetten en regelingen in het sociaal domein. 

Leden

Leden worden door de Adviesraad voorgedragen en benoemd door het college. De Adviesraad heeft maximaal 11 leden, inclusief de voorzitter en de secretaris. Alle leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Castricum.

U kunt lid zijn van de Adviesraad, als:

  • u zich als vrijwilliger actief wilt inzitten,
  • u affiniteit met of kennis hebt van het Sociaal Domein of
  • u affiniteit met of kennis hebt van de regelingen en wetten in het Sociaal Domein.

Vergaderdata

U bent van harte welkom bij de vergaderingen. De vergadering zijn in het gemeentehuis van Castricum van 9.30 uur tot 12.00 uur. De vergaderingen zijn alleen fysiek als de corona-maatregelen dat toelaten. In 2022 vergadert de adviesraad op: 

De vergadering van februari is vooralsnog digitaal. Vanaf maart zal bekeken worden of de vergaderingen weer fysiek kunnen plaatsvinden of digitaal.

Verslagen

De verslagen van 2021 kunt u opvragen bij de secretaris van de adviesraad.