Zanderij Noord

Gebied in ontwikkeling

Zanderij Noord is het gebied ten westen van station Castricum. Het ligt tegen de binnenduinrand aan, tussen de Vinkebaan en de Geversweg.
De gemeente heeft al langere tijd de wens om dit gebied te beschermen en om te zetten naar natuur. Dit plan is onderdeel van een gebiedsaanpak onder de noemer Poort naar de Duinen. Het hele gebied rond het station verandert in een gebied waar wonen, werken en recreĆ«ren centraal staan. Het vernieuwde station, Huis van Hilde, de Duynkant en de woningbouwplannen op het gebied van Kaptein Kaas zijn ook onderdeel hiervan. 

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij de Zanderij Noord zijn: 

  • Een open duinlandschap met een laag nollenlandschap. Een overgang van een open nat gebied met duinrellen naar dichte duinbebossing.
  • Het gebied is bedoeld voor lichte vormen van recreatief gebruik als fietsen en wandelen. 
  • Bouwmogelijkheden zijn beperkt toegestaan. 

Stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2021 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is daarna ter inzage weest.Om het plan te kunnen uitvoeren is het nodig dat grondeigenaren hun grond verkopen aan de Provincie Noord-Holland die de gronden naar natuur zal inrichten). Uit de 22 ingediende zienswijzen en gesprekken met grondeigenaren blijkt dat er nog geen overeenstemming is over deze verkoop. Daarom is er nu pas op de plaats gemaakt. 

Provincie, PWN en gemeente gaan verder in gesprek met de grondeigenaren. Inzet is dat deze op vrijwillige basis meewerken aan het plan voor natuurontwikkeling. Voor de gemeenteraad is de vrijwillige verkoop een voorwaarde om in te kunnen stemmen met het bestemmingsplan. Ook de provincie heeft daarom ook besloten om met haar eigen procedure pas op de plaats te maken. Het gaat hier om het formele besluit om de gronden aan het Natuur Netwerk Nederland toe te voegen. 

Planning

Als er overeenstemming is met de grondeigenaren zal het college het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling aanbieden. Dan worden ook de zienswijzen die bij het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend beantwoord. Naar verwachting zal dit eind 2022 plaatsvinden.