Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen.U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

naar ruimtelijke plannen

Wijzigingsplan Polderdijk 8a Castricum t/m 25 oktober

Het wijzigingsplan ‘Polderdijk 8a Castricum’ heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van de realisatie van een nieuwe kapschuur ten behoeve van o.a. machineberging en legalisatie van bestaande longeercirkel en buitenrijbaan.

Ter inzage

Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 14 september 2023 t/m woensdag 25 oktober 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens zijn de plannen te raadplegen op ruimtelijkeplannen. De officiële publicatie vindt u op officiele bekendmakingen.

Bezwaar indienen

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. 
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep. Digitaal indienen kan via digitaalloket.

Het plan maakt herontwikkeling mogelijk van een voormalige bedrijfslocatie aan de Brakersweg 19-21. Alle bedrijfsgebouwen en de bestaande woning Brakersweg 19 worden gesloopt. 

Het bouwplan in de vorm van een agrarisch hofje bestaat uit: 

  • 3 vrijstaande woningen aan de Brakersweg; 
  • 4 rijwoningen westzijde (sociale huurwoningen voor senioren); 
  • 2 twee-onder-één-kap oostzijde en 
  • 4 rijwoningen zuidzijde. 

Het zuidelijk deel van het perceel blijft onbebouwd.

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder 

Gebleken is dat door het railverkeerslawaai op de gevels van de 3 nieuwe vrijstaande woningen een hogere geluidsbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Het burgemeester en wethouders zijn van plan voor deze woningen een hogere waarde vast te stellen.

Inzien t/m 18 oktober

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder liggen 6 weken ter inzage van donderdag 7 september t/m 18 oktober 2023 op ruimtelijke plannen; zoek onder plan nummer NL.IMRO.0383.BPC23Brakersweg19-ON01. U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis van Castricum tijdens openingstijden.

Reageren

U kunt tot 18 oktober mondeling (op afspraak) of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), onder vermelding van: zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Castricum, Brakersweg 19-21.

Meer informatie

Voor een afspraak voor een mondelinge zienswijze of meer informatie neemt u contact op met de heer R. van den Haak via 14 0251 Castricum (zonder netnummer).

De zakelijke beschrijving Brakerweg 19-21 te Castricum ligt online ter inzage van 23 augustus t/m 4 oktober 2023.

Anterieure overeenkomst Brakersweg 19-21 te Castricum, kadastraal bekend gemeente Castricum, sectie B, no. 9962 en gemeente Castricum, sectie B, no. 11229.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak van team Plannen en Projecten via richardvandenhaak@debuch.nl.

Dit stuk is niet beschikbaar als fysiek exemplaar bij de balie van gemeente Castricum. U kunt dit stuk alleen online inzien.

Zakelijke beschrijving

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro is gesloten tussen de gemeente Castricum en T&G Ontwikkeling BV betreffende de percelen gelegen aan de Brakersweg 19-21 te Castricum, kadastraal bekend gemeente Castricum, sectie B nummer 9926 ter grootte van 4.754 m2 en gemeente Castricum, sectie B, no. 11229 ter grootte van 1530 m2.

Partijen

  1. Gemeente Castricum, 
  2. T&G Ontwikkeling BV, ontwikkelaar van de percelen gelegen aan de Brakersweg 19-21 te Castricum hierna ‘ontwikkelaar’ genoemd.

Datum overeenkomst

3 augustus 2023

Locatie

De percelen gelegen aan de Brakersweg 19-21 te Castricum, kadastraal bekend gemeente Castricum, sectie B, nummer 9926 ter grootte van 4.754 m2 en gemeente Castricum, sectie B, no. 11229 ter grootte van 1530 m2.

Projectinhoud

  1. Het realiseren van 13 woningen met bijbehorende (openbare) voorzieningen waaronder parkeerplaatsen en een speelvoorziening. 
  2. Hoofdlijnen overeenkomst:
  • Afspraken zijn gemaakt over de programmering, het bouw-en woonrijp maken en het kostenverhaal.
  • Voor de realisatie van woningbouw met de bijbehorende (openbare) voorzieningen draagt de ontwikkelaar de risico’s.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Plannen volgens Wet elektronische publicatie (Wep)

Voor een aantal plannen is het nog niet mogelijk om deze via overheid of ruimtelijke plannen te publiceren. U vindt daarom de documenten van deze plannen tijdelijk op onze website.