Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm onder plekinfo. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

Het plan regelt dat op 3 gebieden binnen het plangebied Limmen-Zandzoom nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt, namelijk.

  1. Moerbeilint: het gebied wordt begrensd door de Pagenlaan (noord), Kapelweg (oost), Seringenlint (zuid) en Westerweg (west). Het plan omvat 46 woningen, waarvan 18 in het sociale koopsegment.
  2. Tegro-Schilder ligt aan de Rijksweg ter hoogte van nummer 127a. Het gebied wordt begrensd door het bedrijventerrein Nieuwelaan West (noord), de Rijksweg (oost), de woningen aan Visweg 16-30 (zuid) en het deelgebied Notenlint (in voorbereiding) aan de westzijde. Het plan omvat 19 woningen, waarvan 6 in het sociale koopsegment.
  3. Rotonde Rijksweg-Visweg: het gebied wordt begrensd door de Rijksweg, de Visweg, het Berkenlint en Jacob Hooij. Het plan omvat 180 m2 horeca en een viertal woningen.

Ter inzage t/m 1 maart

U kunt het vastgestelde exploitatieplan Limmen-Zandzoom 6 weken inzien van 19 januari t/m 1 maart 2023. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. 

Beroep instellen

Belanghebbende kunnen tegen het plan tot 1 maart beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Zie hiervoor de officiële publicatie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Voerman van team Plannen en Projecten, via 14 0251 (zonder netnummer).

Het Moerbeilint ligt aan de westkant van Limmen-Zandzoom. Het gebied wordt begrensd door de Pagenlaan aan de noordzijde, de Kapelweg aan de oostzijde, deelgebied fase 3a-zuid (Seringenlint) aan de zuidzijde en de Westerweg aan de westzijde. Het uitwerkginsplan maakt deel uit van de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. 

In het plan komen maximaal 18 appartementen, 12 rij/hoekwoningen en 16 vrijstaande en 2/1 kap woningen. De verkeersontsluiting vindt plaats via de Kapelweg en de Westerweg. Daarnaast is een ontsluiting voor langzaam verkeer gepland op de Pagenlaan en sluit het plan aan op het Seringenlint. 

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Ter inzage t/m 1 maart

U kunt het uitwerkingsplan Moerbeilint en de daarbij behorende stukken 6 weken inzien van 19 januari t/m 1 maart 2023. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. 

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot 1 maart beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie hiervoor de officiële publicatie.

Meer informatie 

Voor meer informatie over het plan of de procedure neemt u contact op met mw. J. Feron van het team Plannen en Projecten, via 14 0251 (zonder netnummer).

Het plan heeft betrekking op een nieuw woongebied in Limmen-Zandzoom. Het woongebied ligt ten zuiden van de nog aan te leggen rotonde Rijksweg - Visweg. Het gebied wordt verder begrensd door het Berkenlint en Jacob Hooij. Het plan maakt nieuwvestiging van een horeca-gelegenheid mogelijk, alsmede 4 woningen.

Met het exploitatieplan wordt een goede ruimtelijke kwaliteit, juiste uitvoering van werken en werkzaamheden en eerlijke verdeling van kosten en baten nagestreefd.

Ter inzage

U kunt het vastgestelde exploitatieplan rotonde Rijksweg - Visweg 6 weken inzien van 9 januari t/m 1 maart 2023. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. 

Beroep instellen

Belanghebbende kunnen tot 1 maart beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie hiervoor de officiële publicatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Voerman, team Plannen en Projecten, via 14 0251 (zonder netnummer).

Het plan heeft betrekking op aanleggen van een rotonde op het kruispunt van de Rijksweg (N203) en de Visweg. Hiervoor wordt een restaurant gesloopt. Ten zuidwesten van de rotonde is het mogelijk een nieuw restaurant te vestigen met 4 bovenwoningen.

Gebleken is dat ten gevolge van de aanleg van een rotonde ter plaatse van de kruising Rijksweg - Visweg een hogere geluidsbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Daarom is voor de woningen aan de Rijksweg 123 en Visweg 16 te Limmen een besluit hogere waarden vastgesteld.

Ter inzage t/m 1 maart

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden geluid 6 weken inzien van 19 januari t/m 1 maart 2023. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. 

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tot 1 maart bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen. Zie hiervoor de officiële publicatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Boven, team Plannen en Projecten, via 14 0251 (zonder netnummer).