Persoonsgegevens en privacy

In de gemeente Castricum en de Werkorganisatie BUCH werken wij met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en (keten)partners. Wij verwerken gegevens van onze inwoners om wettelijke taken goed uit te voeren. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan.

In deze tijd gaan wij mee met nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering. De digitale overheid stelt andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Uw persoonsgegevens

U kunt de gemeente om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven.

In verband met alles wat gaat over huishoudelijke afvalstoffen en het inzamelen daarvan verwekt de gemeente de volgende persoonlijke gegevens:

Voor afvalinzameling:

 • Adres (zonder persoonsnamen).
 • Nummer minicontainer of nummer afvalpas op adresniveau, uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen.
 • Aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of via afvalpas).
 • Datums en tijdstippen van containerledigingen of stortingen,

Voor de afvalstoffenheffing:

 • Naam, adres, woonplaats.
 • Rekeningnummer en betaalgegevens.
 • Nummer minicontainer of nummer afvalpas.
 • Aantal ledigingen of stortingen.
 • Datums en tijdstippen van containerledigingen of stortingen.

Door het Klant Contact Centrum (KCC):

 • Naam, adres, woonplaats (alleen van melders), telefoonnummer, eventueel e-mail en de klacht/melding.

Doelen van verwerking

De gemeente registreert bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het gemeentelijk afvalbeleid.
 • Stimuleren van afvalscheiding, bijvoorbeeld door middel van het geven van individuele feedback op het aanbiedgedrag of individuele informatieverstrekking over de recycling van afval tot grondstof.
 • Het voorkomen van afvaltoerisme.
 • Controleren en/of handhaven van de juiste afvalscheiding.
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening, waaronder de controle van en handhaving op de juiste wijze van afvalscheiding.
 • Het inzamelen van (gescheiden) huishoudelijke afvalstoffen, waaronder adres gebonden inzameling (zoals ophalen van grofvuil op afspraak).
 • Het uitgeven van afvalpassen en minicontainers met chip.
 • Het beheer van afvalpassen en/of minicontainers.
 • Het beantwoorden van vragen, behandelen van meldingen en klachten over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
 • De communicatie en het verstrekken van informatie over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu
 • De berekening, correcte oplegging en inning van de afvalstoffenheffing onder meer op basis van het aantal ledigingen van de minicontainer of stortingen in een ondergrondse container per adres.
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens.
 • Het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen voor reflectie van het gemeentelijk afvalbeleid
 • Het opstellen van rapportages en het maken van analyses over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (zoals routeoptimalisatie).
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Om uw huishoudelijk afval in te kunnen zamelen, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. Als u die niet verstrekt, kan er niet worden ingezameld. De gemeente zal in dat geval handhavend optreden, omdat u uw huishoudelijke afvalstoffen aan de gemeente moet aanbieden (conform de afvalstoffenverordening).

Wettelijke grondslag voor verwerking

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Derden

De gemeente Castricum heeft een overeenkomst met Cocensus voor het innen van de afvalstoffenheffing. De gemeente verstrekt voor deze dienst persoonsgegevens aan Cocensus. Consensus verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de hiervoor genoemde doeleinden. De gemeente Castricum heeft met Cocensus wettelijke afspraken gemaakt over hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

Voor zowel de gemeente als Cocensus geldt dat persoonsgegevens onder voorwaarden kunnen worden verstrekt aan derde partijen die in opdracht betrokken zijn bij de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, het onderhoud van de ICT- en containermanagementsystemen en het bezorgen van een bestelling. De gemeente Castricum en Cocensus verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

De gemeente neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. De gemeente heeft beleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek tot inzage te doen. Na ontvangst van zo’n verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Als daaruit blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens voor wat betreft de inzameling van huishoudelijk afval.

U heeft het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

Informatie over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Castricum staat op www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/afval/ . Deze website maakt gebruik van zogeheten analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de dienstverlening te verbeteren.

Inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen? Neemt u dan contact op via e-mail: info@castricum.nl of stuur een schriftelijk verzoek aan: Gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum

Wijzigingen privacyverklaring

De gemeente Castricum kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd gepubliceerd op de website. De gemeente Castricum raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: november 2020