Tegemoetkoming medisch afval

Als u hogere kosten hebt door een medische aandoening of chronische ziekte, kunt u een tegemoetkoming medisch afval aanvragen. Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.

De tegemoetkoming geldt bijvoorbeeld wanneer veel incontinentie-, stoma- of dialysemateriaal nodig is. De tegemoetkoming geldt niet voor babyluiers.

Jaarlijks indienen voor 1 oktober

De jaarlijkse aanvraag kunt u indienen van 1 januari tot 1 oktober voor dat jaar. 

Wij moeten elk jaar alle gegevens wissen vanwege de privacy wetgeving. Daarom is het nodig dat u ieder jaar opnieuw een aanvraag indient.  Een bezoek van de afvalcoach kan onderdeel zijn van uw aanvraagprocedure.

Inloggen met DigiD tegemoetkoming medisch afval aanvragen

Tegemoetkoming en aanvulling

De tegemoetkoming is € 92,50 per jaar.

In aanvulling op de tegemoetkoming heeft u daarnaast als extra mogelijkheid:

 • een afvalpas aanvragen waarmee u afval in de ondergrondse containers voor restafval kunt gooien tegen het tarief voor een inworp. U ontvangt de pas naast de op uw adres aanwezige rolcontainer.

óf

 • een extra 240 liter rolcontainer voor restafval aanvragen. De rolcontainer wordt kosteloos verstrekt. Voor het ledigen geldt het variabele tarief voor de 240 liter rolcontainer.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

U komt in aanmerking voor de vergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • U bent ingeschreven in de gemeente Castricum.
 • U hebt hogere restafvalkosten door een medische aandoening of chronische ziekte.
 • U hebt onvermijdbaar medisch afval in de vorm van stomamateriaal, nierdialysemateriaal of incontinentiemateriaal.
 • U woont zelfstandig, dus niet in een woon-zorgcomplex.
 • U hebt een doktersverklaring of een bewijs van de apotheek of zorgverzekeraar. U hoeft deze bewijsstukken niet mee te sturen. U moet deze wel kunnen laten zien als wij een controle uitvoeren.

Verhuizing of overlijden

De tegemoetkoming voor medisch afval verhuist mee als u verhuist naar een adres in Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo. De verhuizing moet u tijdig en apart doorgeven via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl.

Als u verhuist naar een ander gemeente of naar een verzorgingstehuis, dan geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot aan het moment van verhuizen. De tegemoetkoming vervalt daarna. 

Bij overlijden geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot het moment van overlijden. Geef overlijden apart door via e-mail naar maatwerkafval@debuch.nl. De tegemoetkoming wordt daarna stopgezet.

Regeling niet bedoeld voor babyluiers

De regeling is uitgesloten voor gezinnen met jonge kinderen in de luiers. Om kosten te besparen kunnen deze gezinnen gebruik maken van de gratis ondergrondse luiercontainers. Deze staan verspreid over het dorp.

Als sprake is van een chronische ziekte of medische aandoening van een kindje, kunt u wel aanspraak maken op de regeling. 

Vragen over medisch afval

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar maatwerkafval@debuch.nl of bellen met 14 0251 (zonder netnummer).

 • Naam product/dienst: aanvraag tegemoetkoming medisch afval.
 • Doel van de verwerking: beoordelen en uitvoeren van een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten wegens medisch afval. Deze kan bestaan uit een financiële tegemoetkoming of een rolcontainer voor medisch afval bij particulieren.
 • Rol van de gemeente: college van burgemeester en wethouders is verwerkingsverantwoordelijke.
 • Grondslag van de verwerking: wettelijke verplichting Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Castricum 2021. Het initiatief van de verwerking ligt bij de inwoner: de inwoner besluit of hij/zij al dan niet een tegemoetkoming aanvraagt en in dat kader persoonsgegevens verstrekt.
 • Categorieën betrokkenen: aanvragers
 • Categorieën gegevens:
  • naam,
  • adres,
  • postcode,
  • woonplaats,
  • bankrekeningnummer,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • handtekening aanvrager.
 • Steekproefsgewijze controle op rechtmatigheid aanvraag: bij controle inzage in bewijsmiddelen (medische gegevens). 
 • Bewaartermijn: 1 jaar; vernietiging na accountantscontrole.
 • Ontvangers buiten de gemeente: geen.
 • Herkomst van de gegevens: verstrekt door de aanvrager.
 • Doorzending van de gegevens naar landen buiten de EER: nee.