Onderzoek inwoners over afval scheiden

Inwoners van Castricum willen best meer afval scheiden

9 van de 10 ondervraagde inwoners van Castricum vindt afval scheiden belangrijk of zelfs heel belangrijk. Maar wat daarvoor de beste methode is, daarover verschillen de meningen.

In 2018 is een enquête gehouden onder inwoners over de afvalinzameling.

Gevraagd naar wat men nu aan afval scheidt, zijn het vooral:

  • tuinafval (83% van de deelnemers),
  • glas (82%) en
  • papier (76%).

Voor flatbewoners liggen de cijfers iets anders:

  • 71% scheidt geen keukenafval vanwege ruimte, geuroverlast of ontbreken van een brengvoorziening.
  • PMD (plastic, blik en drankkartons) wordt voor ongeveer de helft apart gehouden. Wie dat niet doet, geeft vooral ruimtegebrek of de extra moeite als reden. Glas (77%),
  • papier en karton (74%) en
  • elektrische apparaten (73%) worden wel vaak apart gehouden.

Wat helpt?

Er is geen overduidelijke voorkeur voor een inzamelsysteem, laat de enquête zien. Voor alle afvalsoorten werkt een aparte container in de buurt het best, vindt ruim 80% van de flatbewoners. Voor wie thuis al afvalcontainers heeft, is 39% bereid een extra container voor PMD thuis te krijgen. Er blijkt behoefte aan informatie over afval scheiden en inzameling.

Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deelnemers openstaan voor veranderingen in de inzameling. Het merendeel is ook bereid wat extra moeite te doen voor betere afvalscheiding.

Afval heeft waarde

Afval is vooral grondstof, is het uitgangpunt van de gemeente, zolang je het maar goed scheidt. Verbranden is zonde voor het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle grondstoffen mee verloren. Landelijk is de doelstelling dat in 2025 nog maar 30 kg restafval per inwoner per jaar overblijft. In 2019 hebben inwoners van Castricum gemiddeld nog 216 kg restafval per jaar.

Aansluiten

De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook afhangen van de woonsituatie. Zo geven flatbewoners vaker aan geen plek te hebben voor een extra container in huis.

Bewonersonderzoek over afval scheiden 2018 (pdf, 949 KB)