HOME  |  Wonen  |  Onderwerpen a-z  |  Privacy gemeente algemeen

Privacy gemeente algemeen

 • Wat is het?

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

  Wij hebben daarvoor 2 documenten gemaakt waarin alle informatie te lezen is hoe wij omgaan met deze gegevens.

  Meer informatie over "Verzoek over persoonsgegevens indienen"

  Register van verwerkingen persoonsgegevens

  De gemeente heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt opgenomen in het Register van verwerkingen persoonsgegevens. In dit register staat onder andere voor welke taak, product of dienst er welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. Het register is een dynamisch document en wordt continu geüpdatet. Wanneer een werkproces verandert of wanneer er een nieuw werkproces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register. Bovenaan het register staat de laatste versiedatum..

  Toelichting op het Register van verwerkingen persoonsgegevens

  Het Register van verwerkingen persoonsgegevens is per afdeling en team van de gemeente ingedeeld. Vervolgens is aangegeven welke taken, producten en diensten deze uitvoeren en welke verwerkingen van persoonsgegevens er plaatsvinden. In de kolommen van het register vindt u:

  • de naam van de afdeling en het team;
  • de taak, het product of de dienst waar gegevens voor worden verwerkt;
  • het doel van het werkproces;
  • wie verantwoordelijk is voor de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en op welke manier de verwerking plaatsvindt. De verwerkingsverantwoordelijken in de gemeente zijn de burgemeester, het college, de raad, de ambtenaar van de burgerlijke stand  en de heffingsambtenaar;
  • de categorie van ontvangers van de gegevens. Dat zijn de derden, zoals organisaties of instanties, aan wie de gemeente de gegevens doorstuurt.
  • de categorie van personen van wie de gegevens worden verwerkt;
  • de categorie welke gegevens er worden verwerkt. Naast gewone persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens) kent de AVG ook bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. De bijzondere persoonsgegevens betreffen: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens.
  • de grondslag van de verwerking. De verwerking mag alleen plaatsvinden:
   • wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking;
   • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
   • om een verplichting na te komen die in de wet staat;om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
   • voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak.

  Doorgifte aan derde landen

  De gemeente stuurt geen gegevens naar derde landen.

  Bewaartermijn van gegevens

  De gemeente hanteert de bewaartermijnen van de gegevens zoals die zijn vastgesteld in de Archiefwet, de specifieke wet op grond waarvan de taak, product of dienst wordt uitgevoerd en de VNG selectielijst.

  Informatiebeveiligingsbeleid

  Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met de beveiliging en privacy van gegevens kunt u lezen in de beleidsregels Informatieveiligheid & Privacy.

  Functionaris gegevensbescherming

  De Functionaris Gegevensbescherming bij de gemeente is Youri Lammerts van Bueren. Hij houdt binnen de gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

  U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via e-mailadres security@debuch.nl