Meedenken en meepraten over RES

Op termijn krijgt iedereen te maken met het verdwijnen van aardgas en het grootschalig opwekken van energie. Er komen bijvoorbeeld windmolens en zonneparken bij. Dat heeft ook invloed op hoe het landschap, de steden en de dorpen er in de toekomst uitzien. Samen met inwoners en ondernemers kijkt de gemeente wat de beste mogelijkheden voor opwekken van duurzame energie onze regio zijn. Om te komen tot een Regionale energie strategie kunt u als inwoner meepraten.

Denkrichtingen

Als eerste stap ontwikkelden experts voor elke deelregio drie scenario’s of denkrichtingen. Hierin staan de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door zon en wind in het buitengebied van uw omgeving. Het zijn de technieken die zich technisch en economisch hebben bewezen. Dit zijn tot nu toe alleen zonne- en windenergie.

Lokale ateliers

Voor de concept RES heeft in de meeste gemeenten lokale participatie plaatsgevonden in de  zogenaamde lokale scenario atelier. In Castricum is uit oogpunt van zorgvuldigheid een uitgebreider proces gevolgd en hebben 3 ateliers plaatsgevonden, in iedere kern 1. Het totaal aantal bezoekers lag rond de 100 personen.

De lokale ateliers in Castricum gaven een helder beeld: geen windmolens in de duinen, het open landschap, of rondom bebouwd gebied. Zon op water kon evenmin op steun rekenen. Zon op grote daken daarentegen, evenals op parkeerplaatsen, kreeg heel veel waardering en in mindere mate zon langs infrastructuur en rondom bedrijventerreinen. Voor wind was veel minder steun, met uitzondering van wind langs bedrijventerrein en in mindere mate langs de snelweg. Om deze reden is er voor gekozen de zoekgebieden voor wind te beperken tot een windmolen op bedrijventerrein De Boekel, in lijn met de rij windmolens in de Boekelermeerpolder.

Deze zoekgebieden komen niet volledig vol te staan met windmolens of vol te liggen met zonneweides. Op basis van landelijke ervaringen wordt er van uitgegaan dat een bepaald percentage van het zoekgebied wordt gevuld.

Voor de gemeente Castricum komt het aanbod daarmee uit op 0,041 TWh. Dit is 18% van het totaal bod van de BUCH-gemeenten en 8% van het bod van de regio Alkmaar.

Gelegenheid voor reacties door deelnemers aan de bijeenkomsten en andere geïnteresseerden

De concept-RES is voor reactie toegestuurd aan de deelnemers aan de lokale scenario ateliers. Een aantal partijen heeft alternatieve plannen of visies ingediend (bewoners, Natuur & Milieufederatie, LTO en Staatsbosbeheer). De reacties, alternatieve plannen en visies worden integraal afgewogen in de reactienota, die in het najaar wordt opgesteld. Hierin worden ook de wensen en bedenkingen van de raad meegenomen. Het dient als input voor de RES 1.0.

Ook andere geïnteresseerden kunnen hun reactie op de concept RES NHN. Op 25 augustus vindt een digitale inwonerstop RES plaats, waar een inhoudelijke toelichting op de concept RES wordt gegeven en deelnemers hun vragen kunnen stellen. Vervolgens kunnen zij hun reactie inbrengen. Deze reacties worden meegenomen in de reactienota.

Gelegenheid voor reactie van gemeenteraden en andere geïnteresseerden

De raad is zo goed als mogelijk in positie gebracht bij de totstandkoming van de concept-RES. Veel Raadsleden zijn aanwezig geweest bij de regionale en lokale bijeenkomsten. Hierdoor konden zij een mening vormen over het proces en de inhoud. Daarnaast zijn er in alle deelregio’s meerdere regionale raadsinformatieavonden georganiseerd om het proces en de tussenresultaten te bespreken. 27 Augustus, vooraf aan de wensen en bedenkingen in de raad, vindt een raadsinformatiebijeenkomst plaats in Castricum.

Van de concept-RES naar de RES 1.0

De wensen en bedenkingen van de raad, de reacties van deelnemers aan het participatieproces en de reacties van andere belangstellenden, worden integraal afgewogen en verwerkt in een reactienota. Deze wordt in november/december voor vaststelling wordt aangeboden aan de colleges. 
Na de zomer zetten we ambtelijk de eerste stappen om de zoekgebieden voor zonneweides, grote zonnedaken en/of windmolens nader te onderzoeken en te concretiseren. Hierin nemen wij de reactienota mee. Opnieuw betrekken wij onze inwoners, ondernemers, de raad en andere belanghebbenden in het proces. Naar verwachting zal hiervoor in januari 2021 participatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Op basis van de participatiebijeenkomsten in januari 2021 vindt een aanpassing plaats van de concept RES naar de definitieve RES, de RES 1.0. Deze bieden we in juni 2021 ter vaststelling aan aan de raad. Vervolgens wordt deze uiterlijk 1 juli 2021 aangeboden aan het Nationaal Programma RES. 
Iedere 2 jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd. De uitkomsten van de RES worden opgenomen in de omgevingsplannen en krijgen zodoende de juridische basis voor vergunningsverlening (zie concept RES NHN, hoofdstuk 7).

Documenten