Fractieverantwoordingen

Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Het gaat om een bedrag van €1250 per jaar plus €150 per raadszetel.

Er zijn afspraken gemaakt over waar het fractiebudget wel en niet aan mag worden besteed. Dit is geregeld in de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018. Elk jaar verantwoorden fracties de door hen gemaakte kosten. De verantwoordingen worden, gehoord het advies van de auditcommissie, door de raad vastgesteld en gepubliceerd op de website met raadsinformatie van gemeente Castricum