Zanderij Noord

De gemeente Castricum is sinds 2017 met betrokkenen in gesprek over de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied van de Zanderij Noord. Er zijn twee grote bijeenkomsten gehouden met alle betrokkenen. Een kerngroep met vertegenwoordigers van alle betrokkenen begeleidt de planvorming voor het gebied

Tien jaar geleden is de Gebiedsvisie Zanderij vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsvisie bevat algemene uitgangspunten waarbinnen natuurontwikkeling in het gebied kan plaatsvinden. Voor het zuidelijke deel van de Zanderij is in 2014 een kadernota vastgesteld. Nadat in 2014 plannen voor een vakantiehuisjespark in de Zanderij Noord waren gestrand, is in 2017 door het college besloten voor Zanderij Noord eveneens een kadernota op te laten stellen. In deze kadernota komt te staan onder welke voorwaarden toekomstige ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden. Het toenmalige college wilde deze kadernota graag in samenwerking met alle betrokken partijen, grondeigenaren, belangenorganisaties en omwonenden opstellen.

Vervolg

Inmiddels heeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor de kadernota Zanderij Noord vastgesteld. Hierin is de ambitie om natuur te realiseren in het gebied nogmaals bevestigd en aangegeven dat het gebied open dient te blijven. De kerngroep werkt nu aan de te realiseren tussen- en eindbeelden voor het gebied en de mogelijkheden voor financiering.

Besluit college en gemeenteraad

Naar verwachting zal het college van Burgemeester en Wethouders in het voorjaar van 2019 de kadernota voorlopig vaststellen en die ter besluitvorming vaststellen aan de gemeenteraad in de navolgende maanden.

Naar het overzicht