Project Limmen-Zandzoom

In dit karakteristieke deel van Noord-Holland, tussen Limmen en Heiloo, investeren de gemeenten Castricum en Heiloo samen met de provincie Noord-Holland in wonen, groen en bereikbaarheid. Doel is het maken van een bijzonder woonlandschap op de vroegere strandwal. Uitgangspunt is het behoud van de eigen identiteit van Limmen. Het beeld van de Limmense linten is leidraad voor de invulling van de velden.

Het woningbouwprogramma voor het Limmense deel in het gebied Zandzoom gaat uit van realisering van ca. 600 woningen. De bouw van de woningen van de eerste fase is bijna afgerond en de acht vrije sector kavels zijn inmiddels bebouwd. Voor fase 2 zijn de plannen in procedure.

Supermarkt

In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen voor de vestiging van een supermarkt. Er ligt een uitwerkingsplan voor het realiseren van een supermarkt in het gebied tussen de Visweg en achter de groothandel Jacob Hooy&Co B.V.

Kruising Rijksweg/Visweg

De bouw van nieuwe woningen en een supermarkt zorgen ervoor dat het aantal verkeersbewegingen in het gebied toeneemt. Dit maakt aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk, waaronder aanpassing van de kruising Rijksweg/Visweg. Een onderzoek naar mogelijke rotondevarianten voor deze kruising vindt momenteel plaats. Dit onderzoek is naar verwachting begin 2019 gereed en gebeurt in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek is gestart met een informatieavond op 23 mei. Tijdens deze avond zijn aan circa 50 belangstellenden vijf rotondevarianten gepresenteerd. De aanwezigen konden op deze varianten reageren en konden zich aanmelden voor een nadere uitwerking van rotondevarianten in werkateliers. Inmiddels zijn er twee werkateliers geweest en is het aantal rotondevarianten teruggebracht naar twee, namelijk een viertaks- en een drietaksrotonde.

Tijdens het tweede werkatelier is met name gesproken over de ruimtelijke inpassing van deze varianten en de gevolgen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. De gedetailleerde uitwerking van de rotondevarianten wordt in een derde en laatste werkatelier aan de deelnemers voorgelegd.

Deelnemers aan de werkateliers zijn omwonenden en vertegenwoordigers van omliggende bedrijven en belangenorganisaties zoals de Fietsersbond en de Ouderenbond.

Aansluiting A9

Voor de gerealiseerde en geplande woningbouw in de Zandzoom, Zuiderloo (Heiloo) en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer is de aansluiting op de A9 belangrijk. Deze is nodig om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Het lokale wegennet is nu al zwaar belast. Met de aansluiting worden maatregelen genomen voor een betere spreiding en doorstroming van het verkeer.
De aansluiting op de A9 komt ter hoogte van de Lagelaan, met een aantakking op de Kennemerstraatweg en een verbinding naar de Kanaalweg via een oostelijke parallelweg langs de A9.

Ruimtelijke plannen

Het plan is in te zien op de website Ruimtelijke plannen.
 

Naar het overzicht