Omgevingsvisie

Gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds een gezonde en prettige gemeente zijn.

De uitgangspunten daarvoor komen in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet. We schetsen in de visie onze belangrijkste doelen en speerpunten en welke waarden we in de toekomst willen behouden.

Deze doelen, speerpunten en waarden bepalen we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Daarbij kijken we naar wat nodig is voor de verschillende gebieden en dorpskernen.  

Wat is er al gedaan

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben kunnen meedenken over de omgevingsvisie. 

  • Van februari tot juni 2020 is meegedacht via bijeenkomsten, straatinterviews, een enquête en een flitspeiling. Meer dan 800 mensen hebben via deze verschillende kanalen meegedacht over de omgevingsvisie. Zo is benoemd wat belangrijke waarden zijn voor het gebied, welke maatschappelijke opgaven er zijn en welke dilemma’s. 
  • Van december 2020 - januari 2021 zijn deze opnieuw voorgelegd en besproken via bijeenkomsten en enquêtes. Hieraan hebben meer dan 900 mensen deelgenomen.
  • Op basis van alle inbreng is een visie op hoofdlijnen opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze visie op 25 maart 2021 vastgesteld.
  • Vervolgens is deze visie op hoofdlijnen uitgewerkt in de voorontwerp omgevingsvisie (pdf, 29 MB). Dit voorontwerp was voorjaar 2022 ter inzage. Conform de opdracht van de raad heeft woningbouw hierin een prominente plek, evenals de visie van onze agrariërs. Bovendien is er een extra inspanning verricht om jongeren bij de omgevingsvisie te betrekken met gesprekken en een flitspeiling onder jongeren.

De volgende stappen

We stellen de omgevingsvisie voor de gemeente in fasen op. Na de visie op hoofdlijnen en de voorontwerp-omgevingsvisie, volgt rond de zomer van 2022 de ontwerp-omgevingsvisie. De ontwerp-omgevingsvisie wordt voor zienswijzen ter inzage gelegd. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve omgevingsvisie, die vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

De Omgevingsvisie is een document waarin het toekomstbeeld voor de gemeente Castricum staat. In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Belangrijke onderwerpen komen aan bod, zoals wonen, de bereikbaarheid per fiets en auto en het behoud van de natuur, enzovoort.

  • De gemeente heeft een wettelijke plicht om een omgevingsvisie te maken. De huidige visie is in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. 
  • We willen de structuurvisie actualiseren. Dat doen we bijvoorbeeld op basis van gesprekken die we met u voeren.
  • Ook andere overheden hebben omgevingsvisies opgesteld: