Omgevingsvisie

Gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds een gezonde en prettige gemeente zijn.

De uitgangspunten daarvoor komen in een omgevingsvisie. De omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet. We schetsen in de visie onze belangrijkste doelen en speerpunten en welke waarden we in de toekomst willen behouden.

Deze doelen, speerpunten en waarden bepalen we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Daarbij kijken we naar wat nodig is voor de verschillende gebieden en dorpskernen.  

Wat is er al gedaan

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben kunnen meedenken over de omgevingsvisie. 

  • Van februari tot juni 2020 is meegedacht via bijeenkomsten, straatinterviews, een enquête en een flitspeiling. Meer dan 800 mensen hebben via deze verschillende kanalen meegedacht over de omgevingsvisie. Zo is benoemd wat belangrijke waarden zijn voor het gebied, welke maatschappelijke opgaven er zijn en welke dilemma’s. 
  • Van december 2020 - januari 2021 zijn deze opnieuw voorgelegd en besproken via bijeenkomsten en enquêtes. Hieraan hebben meer dan 900 mensen deelgenomen.
  • Op basis van alle inbreng is een visie op hoofdlijnen opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze visie op 25 maart 2021 vastgesteld.
  • Vervolgens is deze visie op hoofdlijnen uitgewerkt in de voorontwerp omgevingsvisie (pdf, 29 MB). Dit voorontwerp was voorjaar 2022 ter inzage. Conform de opdracht van de raad heeft woningbouw hierin een prominente plek, evenals de visie van onze agrariërs. Bovendien is er een extra inspanning verricht om jongeren bij de omgevingsvisie te betrekken met gesprekken en een flitspeiling onder jongeren.
  • Op het voorontwerp zijn 35 reacties ontvangen van inwoners en maatschappelijke organisaties. De reacties gaan over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over het beter beschermen van erfgoed, de veiligheid van verschillende verkeersdeelnemers (wandelaars, fietser en automobilisten) en de behoefte aan meer bomen en groen. Al deze reacties hebben we opgenomen in de nota van inspraak. In de nota van inspraak geven we aan wat we met de reacties hebben gedaan, bijvoorbeeld het aanpassen van de omgevingsvisie. (link naar de nota van inspraak) In de ontwerp-omgevingsvisie zijn daarnaast de afspraken van het nieuwe college van burgemeester en wethouders verwerkt. 

De volgende stappen

De ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage van 2 november tot en met 13 december. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 1301, 1900 BH, Castricum, onder vermelding van zienswijze omgevingsvisie gemeente Castricum of via info@castricum.nl onder vermelding van zienswijze omgevingsvisie gemeente Castricum. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Mirjam van der Horst Jansen, telefoonnummer 14 0251.

Uw inbreng gebruiken we bij het opstellen van een definitieve versie van de omgevingsvisie. Ook hiervan maken we een nota van zienswijzen, waarin staat wat er is ingebracht en wat we daarmee hebben gedaan. Deze nota is beschikbaar bij de omgevingsvisie. De gemeenteraad stelt deze naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 vast.

Bijlagen:

De Omgevingsvisie is een document waarin het toekomstbeeld voor de gemeente Castricum staat. In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Belangrijke onderwerpen komen aan bod, zoals wonen, de bereikbaarheid per fiets en auto en het behoud van de natuur, enzovoort.

  • De gemeente heeft een wettelijke plicht om een omgevingsvisie te maken. De huidige visie is in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. 
  • We willen de structuurvisie actualiseren. Dat doen we bijvoorbeeld op basis van gesprekken die we met u voeren.
  • Ook andere overheden hebben omgevingsvisies opgesteld: