Omgevingsvisie

De gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds een gezonde en prettige gemeente zijn. De uitgangspunten daarvoor hebben we nu vastgelegd in een concept-omgevingsvisie, we noemen dit een voorontwerp-omgevingsvisie. Deze visie gaat over belangrijke onderwerpen, zoals wonen, bereikbaarheid, landschap en natuur en voorzieningen.

Inspraak mogelijk voorontwerp omgevingsvisie

De voorontwerp omgevingsvisie is tot stand gekomen met inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Zij hebben meegedacht via digitale bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken, enquêtes en flitspeilingen. 
Het resultaat ligt nu gedurende 6 weken ter inzage voor inspraak. De inzagetermijn loopt van 2 februari tot en met 15 maart. 

Bijeenkomst

Op donderdag 3 maart 2022 is er een inloopbijeenkomst, van 17.00 – 19.00 uur, in de raadzaal in het gemeentehuis in Castricum. 
Ook kunt u dan van 19.30 – 20.30 uur uw vragen digitaal stellen. Via de link van de bijeenkomst via Teams.

Bent u niet bekend met Teams, dan hebben wij een instructieformulier (pdf, 170 KB)voor u.

Inzagetermijn

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren een reactie geven:

  • Schriftelijk aan gemeente Castricum, Postbus1301, 1900 BH Castricum, onder vermelding van ‘Inspraak Omgevingsvisie gemeente Castricum’.
  • Per e-mail via info@castricum.nl onder vermelding van ‘Inspraak Omgevingsvisie gemeente Castricum’.  
  • Mondeling: maak een afspraak via 14 0251

Na de inzagetermijn worden de inspraakreacties beantwoord in een Inspraaknota. De Inspraaknota wordt vervolgens betrokken bij het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie - toekomstbeeld

De omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet. We schetsen in de visie onze belangrijkste doelen en speerpunten en welke waarden we in de toekomst willen behouden.
Deze doelen, speerpunten en waarden hebben we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties bepaald. Daarbij hebben we gekeken naar wat nodig is voor de verschillende gebieden en voor de verschillende dorpskernen.  

Wat is er al gedaan

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben kunnen meedenken over de omgevingsvisie. 

  • Van februari tot juni 2020 is meegedacht via bijeenkomsten, straatinterviews, een enquête en een flitspeiling. Meer dan 800 mensen hebben via deze verschillende kanalen meegedacht over de omgevingsvisie. Zo is benoemd wat belangrijke waarden zijn voor het gebied, welke maatschappelijke opgaven er zijn en welke dilemma’s. 
  • Van december 2020 - januari 2021 zijn deze opnieuw voorgelegd en besproken via online bijeenkomsten en enquêtes. Hieraan hebben meer dan 900 mensen deelgenomen.
  • Op basis van alle inbreng is een visie op hoofdlijnen opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze visie op 25 maart 2021 vastgesteld.
  • Vervolgens is deze visie op hoofdlijnen uitgewerkt in de ter inzage gelegde voorontwerp-omgevingsvisie. Conform de opdracht van de raad heeft woningbouw hierin een prominente plek, evenals de visie van onze agrariërs. Bovendien is er een extra inspanning verricht om jongeren bij de omgevingsvisie te betrekken door middel van gesprekken en een flitspeiling onder jongeren. 

De visie op hoofdlijnen en het resultaat van alle vormen van participatie kunt u lezen op ik denk mee over Castricum

De volgende stappen

We stellen de omgevingsvisie voor de gemeente in fasen op. Na de visie op hoofdlijnen en de voorontwerp-omgevingsvisie, volgt rond de zomer van 2022 de ontwerp-omgevingsvisie. De ontwerp-omgevingsvisie wordt voor zienswijzen ter inzage gelegd. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve omgevingsvisie, die vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Naar het overzicht