Omgevingsvisie

Gemeente Castricum is een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds een gezonde en prettige gemeente zijn. De uitgangspunten daarvoor staan in een omgevingsvisie.

De omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet? We schetsen in de visie onze belangrijkste doelen en speerpunten en welke waarden we in de toekomst willen behouden.

Deze doelen, speerpunten en waarden bepaalden we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Daarbij hebben we samen gekeken wat nodig is voor de verschillende gebieden en dorpskernen.  

Hoe de omgevingsvisie tot stand kwam

2020: visie op hoofdlijnen

Eerste helft 2020 is meegedacht via bijeenkomsten, straatinterviews, een enquête en een flitspeiling. Meer dan 800 mensen hebben via deze verschillende kanalen meegedacht over de omgevingsvisie. Zo is benoemd wat belangrijke waarden zijn voor het gebied, welke maatschappelijke opgaven er zijn en welke dilemma’s.

Van december 2020 - januari 2021 zijn deze opnieuw voorgelegd en besproken via bijeenkomsten en enquêtes. Hieraan hebben meer dan 900 mensen deelgenomen.

Op basis van alle inbreng is een visie op hoofdlijnen opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft deze visie op 25 maart 2021 vastgesteld.

2022: voorontwerp omgevingsvisie

Vervolgens is deze visie op hoofdlijnen uitgewerkt in de voorontwerp omgevingsvisie (pdf, 29 MB) (pdf, 29 MB). Dit voorontwerp lag voorjaar 2022 ter inzage. Conform de opdracht van de raad heeft woningbouw hierin een prominente plek, evenals de visie van onze agrariërs. Bovendien is er een extra inspanning verricht om jongeren bij de omgevingsvisie te betrekken met gesprekken en een flitspeiling onder jongeren.

Op dit voorontwerp zijn 35 reacties ontvangen van inwoners en maatschappelijke organisaties. De reacties gaan bijvoorbeeld over beter beschermen van erfgoed, veiligheid van verkeersdeelnemers (wandelaars, fietsers en automobilisten) en de behoefte aan meer bomen en groen. Al deze reacties zijn opgenomen in de nota van inspraak (pdf, 698 KB). In de nota geven we aan wat we met de reacties hebben gedaan, bijvoorbeeld het aanpassen van de omgevingsvisie.

Eind 2022: ontwerp omgevingsvisie

De aanpassingen op basis van de inspraakreacties hebben geleid tot een nieuwe versie: de ontwerp omgevingsvisie (pdf, 6 MB). Daarnaast zijn hierin de afspraken van het nieuwe college van burgemeester en wethouders verwerkt.

Eind 2022 lag de ontwerp omgevingsvisie ter inzage. Hierop hebben 20 inwoners, ondernemers en organisaties een zienswijze ingediend.

2023: definitieve omgevingsvisie

Deze inbreng hebben we gebruikt bij het opstellen van een definitieve versie van de omgevingsvisie. In de reactienota zienswijzen (pdf, 1 MB) staat hoe de zienswijzen zijn verwerkt.

De definitieve omgevingsvisie gemeente Castricum (pdf, 11 MB) staat op de agenda van de raad op 25 mei.

Bijlage: beleidsanalyse omgevingsvisie gemeente Castricum (pdf, 5 MB).

De Omgevingsvisie is een document waarin het toekomstbeeld voor de gemeente Castricum staat. In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Belangrijke onderwerpen komen aan bod, zoals wonen, de bereikbaarheid per fiets en auto en het behoud van de natuur, enzovoort.

  • De gemeente heeft een wettelijke plicht om een omgevingsvisie te maken. De huidige visie is in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. 
  • We willen de structuurvisie actualiseren. Dat doen we bijvoorbeeld op basis van gesprekken die we met u voeren.
  • Ook andere overheden hebben omgevingsvisies opgesteld: