Kindcentrum Cunera

De locatie voor het nieuwe schoolgebouw van basisschool Cunera ligt op de hoek van de Sifriedstraat en de Bakkummerstraat

Basisschool Cunera aan de Vondelstraat in Bakkum is gegroeid en kan de leerlingen niet meer kwijt in één gebouw. Het schoolbestuur, de Stichting Tabijn, wil graag een nieuw schoolgebouw met ruimte voor alle leerlingen én ook ruimte voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

De gemeente heeft het afgelopen jaar intensief locatieonderzoek gedaan, in opdracht van de gemeenteraad. Als voorlopige voorkeurslocatie is de hoek Sifriedstraat - Bakkummerstraat (tegenover TC Bakkum) naar voren gekomen. 

Voorkeurslocatie

Deze voorkeurslocatie is via 2 online-bijeenkomsten, een enquête en persoonlijke gesprekken met belanghebbenden in brede kring voorgelegd. Alle inwoners van Bakkum (met uitzondering van Bakkum-Noord) zijn uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomsten en/of de enquête op de website van ikdenkmeeovercastricum.nl

Uitkomsten online bijeenkomsten

We hebben alle vragen en antwoorden die tijdens, of na de online-avonden op 9 en 10 februari zijn gesteld, gebundeld in een overzicht

Ook de presentaties van:

Ter voorbereiding van de raadsbehandeling in mei, is er op 20 april een extra raadvergadering: het gaat om een presentatie van het schoolbestuur Tabijn en een presentatie en toelichting door bureau BügelHajema, de opstellers van ‘’de Locatiestudie IKC Bakkum’’. Ook is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Zoom-link

Resultaat enquête Integraal Kind Centrum Cunera

Het resultaat van de enquête Integraal Kind Centrum Cunera.

Waarom een nieuw kindcentrum?

  • De huidige school is te klein geworden voor het aantal leerlingen. Daarom is de onderbouw van deze basisschool inmiddels gehuisvest in een dependance aan de Prof. Winklerlaan. Door de aanhoudende groei van het aantal leerlingen is er op termijn geen ruimte meer voor de buitenschoolse opvang. 
  • Kinderen hoeven niet meer op verschillende plekken naar school en opvang. In het nieuwe kindcentrum Cunera kunnen kinderen vanaf hun geboorte tot het einde van de basisschool op 1 plek terecht. Het nieuwe gebouw biedt plek aan 300 leerlingen, buitenschoolse opvang voor 60 leerlingen in 3 groepen en daarnaast peuteropvang (1 groep van 16) en kinderopvang (2 groepen, totaal 22 kinderen). Ook is er een gymzaal.

Aanpak school en gemeente

De school en de gemeente zien graag dat alle klassen weer in 1 gebouw komen. De gemeenteraad heeft eind 2019 gekozen voor nieuwbouw voor deze basisschool. In september 2020 heeft de gemeenteraad ‘’de Visie op integrale kindcentra’’ vastgesteld.
Met een samenhangend aanbod van onderwijs en opvang wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen. 

Locatieonderzoek

Verschillende locaties zijn afgelopen periode onderzocht op een aantal aspecten:

  1. Oppervlakte: is de locatie groot genoeg voor bouw van een kindcentrum;
  2. Verkeer: denk aan veiligheid van de leerlingen rondom de school (fietsen en lopen) en de mogelijkheden voor halen en brengen;
  3. Kosten: zijn er extra kosten te verwachten door bijvoorbeeld de aankoopprijs of omdat de bestaande gebruiker zou moeten verhuizen?
  4. Ligging van het gebouw ten opzichte van woonwijken en andere scholen.

Hoe pakken we het aan?

  • Allereerst moet een locatie gekozen worden. Daarom heeft de gemeente de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Daaruit is een voorkeurslocatie naar voren gekomen: Locatie hoek Sifriedstraat/Bakkummerstraat.
  • In februari 2021 hebben we gesproken met omwonenden, belanghebbenden en ouders om hun mening over deze voorkeurslocatie te vernemen.
  • B&W legt het resultaat van de gesprekken en het onderzoeksrapport met een voorstel voor het vervolg in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad voor. 
  • Vanzelfsprekend betrekt de gemeente belanghebbenden zoals omwonenden en ouders van de kinderen die kindcentrum Cunera (gaan) bezoeken bij het vervolg. Uiteraard is er bij alle stappen nauw overleg tussen gemeente en het schoolbestuur.
Naar het overzicht