Regionale Energie Strategie (RES)

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De gemeente Castricum/maakt daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord en samen met de andere gemeenten uit deze regio bereiden we ons hierop voor. Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een regionale energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Wat houdt het in?

De Regionale Energie Strategie is een document waarin de energieregio beschrijft hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind). Keuzes die we met elkaar maken. In de RES staan concrete plekken, de zogenaamde zoekgebieden. Samen met inwoners en belangenorganisaties zijn zoekgebieden in kaart gebracht.

Concept RES

Op 24 april 2020 presenteerde energieregio NHN de voorlopige concept RES Hierin staan de resultaten van de vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.

Inmiddels hebben de colleges van de 18 gemeenten, de provincie en het waterschap van de energieregio NHN ingestemd met de concept-RES. Hierin staan de resultaten van de vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten in iedere gemeente. De ambitie van Noord-Holland Noord is om zoveel mogelijk aan duurzame energie op te wekken in 2030.

Wat is de volgende stap?

Op basis van de concept-RES zijn de gemeenten in de 2e helft van 2020 de zoekgebieden nader gaan onderzoeken. Bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en gemeenteraden zijn geraadpleegd. 

Met de provincie en Liander heeft afstemming plaatsgevonden over de gebieden waar windmolens en zonneweides wel en waar niet kunnen komen.

Met de consultaties zijn de zoekgebieden ‘geconcentreerd’. Helaas blijft voor Castricum geen zoekgebied buiten de bebouwde kom over (zie ook de raadsinformatiebrief (pdf, 330 KB)). Wat wel blijft staan zijn de grotere oppervlaktes zonnepanelen op daken en ‘zon op parkeerterreinen’ binnen de bebouwde kom.

Eind januari ontvangen inwoners en betrokkenen hierover digitaal meer informatie.

RES 1.0 klaar op 1 juli 2021

Alle informatie wordt verwerkt in de definitieve RES 1.0. Voor 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap de RES 1.0 vast. Hierin staan dus de plannen voor duurzame opwek van elektriciteit in de regio.

Iedere 2 jaar vindt een herijking van de RES plaats. Dan wordt opnieuw bepaald aan welke normen het moet voldoen.

Meer informatie over het proces van de RES vindt u op Energieregio NHN

U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief over dit onderwerp.