Digitale InwonersTop over Wind en Zon in het buitengebied

In Castricum wordt dinsdagavond 25 augustus om 20.00 uur een Digitale InwonersTop over de Regionale Energie Strategie (RES) gehouden.

Aanmelden kan via Ik denk mee over Castricum. Klik vervolgens op ‘Energie met zon en wind’. 

Concept Regionale Energiestrategie

Het college van Castricum heeft op 7 juli ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Castricum onderdeel van uitmaakt.

Het college heeft de invloed van wind beperkt en bij de plaatsing van zonneweides zoveel mogelijk de natuurwaarde van het landschap gespaard. In september wordt de gemeenteraad gevraagd om een reactie te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf leggen wij het graag voor aan de inwoners van de gemeente Castricum voor een reactie. Dit gebeurt dus tijdens de Digitale InwonersTop.

Lokale inbreng

Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in onze regio samengewerkt aan de concept-RES. Met elkaar is gekeken naar de ruimte en mogelijkheden voor het opwekken van energie uit zon en wind in het buitengebied.

Naast regionale overleggen zijn er ‘lokale ateliers’ georganiseerd. Tijdens lokale ateliers in de drie kernen van de gemeente Castricum gaven de aanwezige inwoners hun mening. De uitkomst was: geen windmolens in de duinen, het open landschap of rondom bebouwd gebied. Om deze reden is er gekozen de zoekgebieden voor wind te beperken tot een windmolen op bedrijventerrein De Boekel in Akersloot.

Zon op water kon ook niet op steun rekenen. Zon op grote daken en op parkeerplaatsen, kreeg heel veel waardering. In mindere mate zon langs infrastructuur en rondom bedrijventerreinen.

Met al deze inbreng is de voorlopige concept-RES opgesteld, die op 24 april 2020 openbaar is gemaakt.

Digitale InwonersTop op dinsdagavond 25 augustus

Via de digitale inwonerstop concept RES NHN op dinsdagavond 25 augustus krijgt u als inwoner de gelegenheid om zich te laten informeren en uw vragen te stellen. Mocht u een reactie op de concept-RES willen inbrengen dan kan dat. Aanmelden kanvia Ik denk mee over Castricum. Klik vervolgens op ‘Energie met zon en wind’.