Beverwijkerstraatweg, levendig dorpscentrum Castricum

De verkeersveiligheid, doorstroom en bereikbaarheid van de dorpen in de gemeente Castricum vindt het college belangrijk. We willen dat de gemeente bereikbaar en toegankelijk is op een veilige manier voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OV-gebruikers. De overweg Beverwijkerstraatweg in de omgeving van het station is het eerste project dat in dit verband wordt opgepakt.

Bekijk het rapport

Doel project

De veiligheid en de bereikbaarheid van station Castricum als ook de spoorwegovergang vindt het college van Castricum belangrijk. Vanwege ontwikkelingen zoals het bouwen van woningen in de stationsomgeving, drukte op het spoor is het belangrijk dat een goede en passende oplossing wordt gevonden om die veiligheid te verbeteren en te garanderen. Niet alleen voor nu maar ook voor in de toekomst voor alle inwoners in Castricum en omgeving.

Dat doet het college niet alleen; dat doen we samen met elkaar. Daarbij weegt het college zo zorgvuldig mogelijk alle belangen af en legt de meest passende oplossing voor aan de gemeenteraad. Deze oplossing moet ook zoveel mogelijk passen in onze ambitie het dorpscentrum verder te versterken. Een sterk en vitaal dorpshart is belangrijk. Voor de ondernemers en bezoekers maar ook voor de hele gemeente. Een levendig dorpshart draagt eraan bij dat mensen in de gemeente willen blijven wonen en ook gebruik maken van andere voorzieningen als onderwijs en sport.

Autoluwe Dorpsstraat 

In een eerdere fase hebben we een proef uitgevoerd met een autoluwe Dorpsstraat. Deze proef liep van 17 september 2021 tot en met 15 oktober 2021. Het doel van deze proef was het effect te meten voor de drukte en veiligheid bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg en op de aantrekkelijkheid van de Dorpsstraat voor winkel- en horecabezoekers.

Resultaten proef

De economische effecten op het dorpscentrum waren nog niet zo zichtbaar. Dat had onder meer te maken met de duur van de proef. Met een autoluwe Dorpsstraat wordt maximaal ingezet op fietsveiligheid, doorfietsroutes en het oplossen van fietsknelpunten in combinatie met het stimuleren van openbaar vervoer. 
Uit de proef met een autoluwe Dorpsstraat bleek wel dat de situatie rond het spoor direct zichtbaar verbeterde.

Het rapport met de resultaten is aan de gemeenteraad gepresenteerd op 27 januari 2022.

Een oplossing voor de spoorovergang is hard nodig. De situatie is al onveilig en dat zal verslechteren bij meer treinverkeer. 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Tussen Alkmaar en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Dit betekent meer treinen die station Castricum aandoen of passeren maar ook dat de spoorwegovergangen langer dicht zijn. Als het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt ingevuld moet er een definitieve oplossing voor de spoorovergang Beverwijkerstraatweg zijn gevonden. Hier is nog 1 optie voor in beeld: een tunnel onder de huidige overweg voor autoverkeer. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om deze verder te onderzoeken.

De uiteindelijke oplossing is een kwestie van jaren. Daarom willen we nu ook inzetten op maatregelen die we direct kunnen nemen nabij de overweg en in de Dorpsstraat. 

Naar een levendig dorpscentrum 

Naast een veilige oplossing voor de spoorovergang, vinden wij het ook belangrijk om na te denken over de toekomst van het centrum. De functie van winkels en de manier van winkelen verandert overal. We willen de leegstand beperken en samen met de ondernemers werken aan een aantrekkelijk centrum, ook voor de toekomst. Waar bezoekers van winkels en horeca graag komen en verblijven. We willen dit realiseren door een compact centrum te maken rond drie pleinen, het verbeteren van de inrichting en fietsers en voetgangers de ruimte te geven. Een levendig dorpshart draagt eraan bij dat mensen in de gemeente willen blijven wonen en ook gebruik maken van andere voorzieningen als onderwijs en sport.

Korte en lange termijn maatregelen

Het college wil de maatregelen die de veiligheid en de bereikbaarheid van station Castricum als ook de spoorwegovergang moeten verbeteren, verdelen in de korte termijn en lange termijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting met de Dorpsstraat. 

Korte termijn maatregelen 

Tot de inrichting van het samenhangend pakket aan maatregelen Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) over te gaan,zoals dit in pilot Dorpsstraat Autoluw is getest om de overweg Beverwijkerstraatweg op de korte termijn substantieel veiliger te maken. De voorwaarden voor deze inrichting is dat de gevolgen voor stikstofdepositie door wijziging van de verkeersstromen kunnen worden ondervangen en vervolgens het vereiste flankerend beleid de komende maanden in overleg met de inwoners en ondernemers wordt vormgegeven. Met deze twee voorwaarden betreft voor nu het basisbesluit:

  • de inrichting van een autoluwe Dorpsstraat door een knip aan te brengen (zie 6). 
  • een knip aan te brengen in de verzetsheldenbuurt (inclusief een knip in de Schoolstraat). 
  • een knip aan te brengen in de Prinses Beatrixstraat. 

Een knip betekent dat doorgaand motorvoertuigenverkeer geen gebruik meer kan maken van deze straat/route met het doel dat het motorvoertuigenverkeer gebruik gaat maken van de voorkeursroute doorgaand gemotoriseerd verkeer. We kunnen die knip in de Dorpsstraat alleen aanbrengen als we in de omliggende buurten ook maatregelen treffen met de lessen die we in de pilot hebben geleerd. Dat gaan we uitwerken samen met de bewoners.

Lange termijn maatregel

De gemeente werkt intussen door aan een definitieve oplossing voor een veilige spoorovergang. De afgelopen jaren zijn vele varianten berekend, uitgewerkt en besproken. Nu is er nog één over. De andere boden geen oplossing: ze bereiken te weinig resultaat of leveren te grote andere bezwaren op. En in veel gevallen zijn de kosten ook nog eens erg hoog. Ook de optie van een uitgebreid pakket aan maatregelen waarbij de spoorovergang blijft zoals hij is, blijkt niet veilig genoeg. De enige overgebleven optie is de

  • Zuidelijke centrumtunnel: een tunnel onder de huidige overweg voor autoverkeer. Deze optie zal nu verder onderzocht worden.

Planning

  • Donderdag 1 december was er een raadsinformatieavond over de verkeersmaatregelen in en rond de Dorpsstraat.
  • De raadscommissie heeft deze donderdag 8 december besproken.
  • Op woensdag 21 december volgt een (technische) presentatie door ProRail op de besluitvorming binnen ProRail met betrekking tot de overweg Beverwijkerstraatweg en volgt een toelichting op de ERTMS-gerelateerde vragen.
  • Op donderdag 22 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit.
  • De bijeenkomsten van 1 en 8 december zijn terug te kijken Castricum raadsinformatie
  • De besluitvorming van de raad op 22 december is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis of is online te bekijken. 

Afhankelijk van de besluitvorming van 22 december zal de gemeente na het kerstreces starten met het uitwerken  van de korte termijn maatregelen. We gaan hierbij in gesprek met de bewoners van de diverse wijken.