Beverwijkerstraatweg, levendig dorpscentrum

In 2005 is besloten de Dorpsstraat veiliger te maken. Daarmee wordt ook de overgang Beverwijkerstraatweg veiliger. We geven nu uitvoering aan het tweede deel van het besluit dat in 2005 is genomen. Er komen aanpassingen in de Dorpsstraat om deze autoluw te maken.

Samen met ondernemers en inwoners denken we hier verder over na. 

Geschiedenis

Op 26 januari 2023 besloot de gemeenteraad om de Dorpsstraat autoluw te maken (zie ook het Raadsplein van 26-01-2023) Daaraan ging een lange geschiedenis vooraf:

 • Al in 2005 heeft de gemeenteraad besloten om weliswaar het tweerichtingsverkeer in de Dorpsstraat te handhaven, maar wel de inrichting van de weg aan te passen. Met als doel de snelheid in de verblijfsgebieden (pleintjes) terug te brengen tot 30 km/uur.
 • In mei 2008 besloot de gemeenteraad om de straat in te richten als fietsstraat, waar fietsers en voetgangers ruim baan krijgen en auto’s te gast zijn. Daardoor werd de doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer verlegd van de Dorpsstraat naar Oranjelaan - Kleibroek - Ruiterweg - Mient.
 • In 2010 werd de Dorpsstraat ingericht als ‘fietsstraat’. Ondanks de inrichting als fietsstraat blijft de auto-intensiteit hoog, waardoor de Dorpsstraat structureel op plek 1 staat in de top 10 van meest onveilige wegen en kruispunten in gemeente Castricum. Extra maatregelen om te komen tot een veiliger Dorpsstraat zijn daarom nodig. De gemeenteraad besloot daarom onlangs dat de straat autoluw moet worden (ingericht)..

Naar een levendig dorpscentrum

Naast een veilige oplossing voor de kruising met de spoorovergang, vindt de gemeente het belangrijk om na te denken over de toekomst van het centrum. De functie van winkels en de manier van winkelen verandert overal. De gemeente werkt graag samen met de ondernemers aan een aantrekkelijk centrum waar de leegstand beperkt is. Een aantrekkelijk centrum is een winkelgebied waar bezoekers van winkels en horeca graag komen en verblijven. 

Daarvoor willen we een compact centrum maken rond 3 pleinen. Door de pleinen beter in te richten en door meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Een levendig dorpshart draagt eraan bij dat mensen in de gemeente willen blijven wonen en ook gebruikmaken van andere voorzieningen zoals horeca, winkels, onderwijs en sport.

Korte- en lange-termijnmaatregelen

Het college wil de maatregelen voor meer veiligheid rond de spoorwegovergang opdelen in korte-termijn en lange-termijn acties. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting met de Dorpsstraat. 

Opdracht van de raad voor de korte termijn

Op 26 januari heeft de raad het college de opdracht te geven om de participatie met inwoners en ondernemers over de mogelijke maatregelen opnieuw op te starten Daarbij wordt in ieder geval samen besproken hoe de straat  autoluw kan worden gemaakt. Maar ook gaan we samen op zoek naar een betere verkeerscirculatie  in de omliggende wijken: Verzetsheldenbuurt en  de Prinses Beatrixstraat.

Autoluw

Een autoluwe Dorpsstraat biedt de kans het gebied aantrekkelijker te maken zodat het voor iedereen prettig is te winkelen, van de horeca gebruik te maken of in het gebied te verblijven. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken zoals het parkeren voor klanten, het bevoorraden van winkels. Maar ook is belangrijk om vast te stellen hoe bestemmingsverkeer op zijn plek kan komen.  

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Tussen Alkmaar en Amsterdam rijden in de toekomst meer treinen. Dit betekent dat meer treinen langs station Castricum komen. Maar ook zijn de spoorwegovergangen langer dicht. Dat staat in het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van de Nederlandse Spoorwegen. Als het zo ver is,  moet er een definitieve oplossing zijn gevonden voor de onveilige situatie rond spoorovergang Beverwijkerstraatweg . De weg naar zo’n oplossing is een kwestie van jaren. Maar nu al willen we maatregelen nemen om de onveilige verkeerssituatie rond de overweg en in de aangrenzende Dorpsstraat te verbeteren. 

Opdracht van de raad voor de lange termijn

De gemeente werkt intussen door aan een definitieve oplossing voor een veilige spoorovergang. De afgelopen jaren zijn vele varianten berekend, uitgewerkt en besproken.
Op 26 januari heeft de raad het college de volgende opdracht gegeven voor de lange termijn: 

 1. De varianten Westelijke Randweg, Zuidoostelijke Randweg en Noordelijke stationstunnel-variant (centrumvariant West variant) af te laten vallen vanwege o.a. haalbaarheid en maakbaarheid; 
 2. Met de samenwerkingspartners de Zuidelijke stationstunnel-variant (centrumvariant Verlengde Oost variant) verder uit te werken op stikstofdepositie, inpasbaarheid, haalbaarheid, maakbaarheid en financierbaarheid en een concept-intentie-overeenkomst over de aanleg verder voor te bereiden. Hiermee wordt afgeweken van hetgeen in het huidige coalitieakkoord is afgesproken over de Noordelijke stationstunnel-variant (centrumvariant West variant). 
 3. Aan de raad na afloop van het onderzoek als bedoeld onder beslispunt 2 de raad een afgewogen voorstel te doen, waarbij de raad een beargumenteerde en weloverwogen keuze zal moeten maken tussen de Gelijkvloerse variant en een Tunnelvariant. Voor deze afweging is een brede scoop gewenst met o.a. vormen van alternatieve lijnvoering, zoals door ProRail benoemd voor de middellange termijn.
 4. Het verzoek vanuit een burgerinitiatief om de Groene Variant (als oplossing voor de lange termijn) toe te voegen aan het verdiepende onderzoek, af te wijzen.

Bovenstaande opties wordt verder onderzocht. Dat wil zeggen, er komt een onderzoek naar stikstofuitstoot, of het ingepast kan worden, of het haalbaar is, en of het betaalbaar is. 

Planning

 • 30 maart: afstemming met de bestuurlijke klankbordgroep: inrichting participatieproces (pdf, 2 MB).
 • 3 april: gesprek Platform Dorpskern Castricum.
 • 4 april: gesprek Maatschappelijke denktank plus Fietsersbond, Ouderenbond en PGBC.
 • 7 of 11 april: gesprek Comité centrumtunnel NEE.
 • 11 en 17 april: diverse gesprekken met de ondernemers.
 • 17 april en 8-9-16 mei: diverse gesprekken met inwoners (onder voorbehoud). Inwoners worden per brief uitgenodigd.
 • 27 juni: afstemming met de bestuurlijke klankbordgroep over opgehaalde varianten
 • 10 juli: terugkoppeling eerste uitkomsten van de participatiebijeenkomsten aan Maatschappelijke denktank
 • 11 juli: terugkoppeling eerste uitkomsten van de participatiebijeenkomst aan inwoners en ondernemers
 • juli en augustus: varianten beoordelen op bijvoorbeeld: oplossend vermogen, uitkomsten verkeersmodel, flankerend beleid etc. in een scoringsmatrix, die we publiceren op deze pagina.
 • september-oktober: duidelijkheid in grote lijnen over de richting van het aanpassen van de Dorpsstraat. Dit wordt als tussenbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlagen