Heeft u een boom voor op de bijzondere bomenlijst?

Bijzondere bomenlijst

Castricum is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Veel en gevarieerd groen draagt bij aan een prettige, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Daarom is er een Lijst bijzondere bomen. Op die lijst staan bomen die we graag willen behouden omdat ze van bijzondere waarde zijn. Vanwege hun leeftijd, uiterlijk of soort bijvoorbeeld. Het gaat om bomen op zowel openbaar als particulier terrein. De bomen op deze lijst zijn beschermd. Ze kunnen niet zomaar gekapt worden; er is een kapvergunning voor nodig.

Publicatie lijst

Eind 2014 heeft het college de Lijst bijzondere bomen vastgesteld. Deze lijst is destijds echter niet gepubliceerd, waardoor hij niet rechtsgeldig is. Daarom publiceren we deze Lijst nu alsnog. Wij merken hierbij op dat enkele bomen inmiddels zijn gekapt of omgewaaid.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op de gepubliceerde Lijst bijzondere bomen. Het gaat dan concreet om verzoeken om de lijst aan te vullen met bepaalde bomen of bepaalde bomen te schrappen van de lijst. U kunt tot uiterlijk 26 juni 2018 reageren: (termijn is verlengd tot en met 26 augustus 2018)

  • per e-mail aan ;
  • per post aan gemeente Castricum, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum of;
  • inleveren op het gemeentehuis te Castricum.

De criteria voor plaatsing van een boom op de bijzondere bomenlijst zijn:

  • de boom is van groot belang voor de aankleding van de straat;
  • de boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom;
  • de boom heeft een cultuurhistorische waarde;
  • de boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap;
  • de boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of –type;
  • de boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis.

Wij verzoeken u om in uw reactie aan te geven op grond van welk criterium/criteria u een boom wil toevoegen of schrappen van de Lijst bijzondere bomen.

Instellen Groenplatform

Na de zomervakantie stellen we een groenplatform in, waarin zowel het groenbelang als andere relevante belangen zijn vertegenwoordigd. Dit groenplatform adviseert het college over de ontvangen reacties, waarna het college de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen vaststelt. Het groenplatform beoordeelt ook de bomen die mei 2015 door GroenLinks zijn aangedragen voor toevoeging aan de lijst (actie Nomineer een boom). Wij verwachten dat de geactualiseerde Lijst bijzondere bomen nog dit jaar gereed is.

Vastgestelde lijsten bijzondere bomen:

Naar overzicht