Protesteren mag, orde van vergadering verstoren niet

Op 13 maart 2024 heeft Extinction Rebellion Castricum in een gesprek met waarnemend burgemeester Karen Heerschop de eis neergelegd dat de gemeente Castricum binnen 2 weken de klimaat- en ecologische noodtoestand  uitroept. Zo niet, dan wordt de installatieraad van de nieuwe burgemeester aangegrepen voor een protest. 

Burgemeester Heerschop heeft in het gesprek aangegeven dat dit een vraag is die thuishoort bij de gemeenteraad. De burgemeester kan daar niet zelfstandig toe besluiten. Dit is ook schriftelijk bevestigd aan Extinction Rebellion Castricum. Daarbij zijn ook de mogelijkheden om een voorstel aan de raad voor te leggen kenbaar gemaakt. Extinction Rebellion Castricum kiest ervoor daar geen gebruik van te maken. 

Daarnaast is aan Extinction Rebellion Castricum te kennen gegeven dat protesteren mag, op de daartoe door de burgemeester aangewezen plek voor het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en kan worden bijgewoond, het verstoren van de orde is een strafbaar feit. De gemeente zal passende maatregelen nemen indien dat toch gebeurt. 

Wat vooraf ging:

Extinction Rebellion Castricum heeft ruim 2 jaar geleden een burgerinitiatief ingediend. De gemeenteraad is daarin verzocht de klimaat- en ecologische noodtoestand uit te roepen en alles te doen wat in zijn macht ligt om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen zo snel als mogelijk terug te brengen naar netto nul. 

Het voorstel is behandeld in de gemeenteraad op 17 februari 2022 (u kunt de vergadering terugkijken). Bij de behandeling werden door de verschillende fracties verschillende standpunten ingenomen. Een aantal fracties heeft het voorstel gesteund en één fractie heeft zich pertinent tegen klimaatmaatregelen uitgesproken. In meerderheid was het beeld echter dat de gemeente al behoorlijk wat beleid voert met betrekking tot het klimaat en dat het sec uitroepen van de klimaatnoodtoestand daar niet aan bijdraagt. Men zag liever concrete voorstellen voor aanvullende maatregelen op het gebied van klimaat. Bij meerderheid van stemmen is het initiatiefvoorstel daarom door de gemeenteraad verworpen.

Dit betekent niet dat de gemeente niet zou investeren in klimaatmaatregelen die bijdragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord, de klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving en het toewerken naar een Circulaire Economie. Voor meer informatie over de maatregelen wordt verwezen naar de paragraaf duurzaamheid en milieu in de gemeentebegroting (2023, 2024) en de beleidsplannen circulaire economie en klimaatadaptatie die de raad in 2023 heeft vastgesteld. 

Het gesprek met burgemeester Heerschop heeft 2 weken geleden, op 13 maart 2024, plaatsgevonden. Daar is de eis van Extinction Rebellion Castricum van 2 jaar geleden opnieuw op tafel gelegd, gekoppeld aan mededeling van een protest bij de installatieraad. 

De nieuwe burgemeester van Castricum, Ben Tap, heeft overigens aangegeven na zijn installatie graag in gesprek te gaan met Extinction Rebellion Castricum.

Persvragen

Voor persvragen, neem contact op met de perstelefoon: 088 - 909 73 00.