Hulp vanuit de Wmo

  • Hebt u hulp nodig bij het huishouden?
  • Of hebt u vervoer nodig?
  • U kunt verschillende vormen van hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De Wmo is regelgeving die ervoor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Indicatie

Hebt u nu hulp (via een ‘indicatie’) en loopt uw indicatie af? Neemt u dan minimaal 6 weken voordat deze afloopt contact op met het Sociaal Team.

contact met het Sociaal Team

Belangrijk om te weten

  • Bent u getrouwd of hebt u een partner en is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.
  • Inwoners met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage.
  • U betaalt per maand aan het CAK. In plaats van per 4 weken. Dit geldt ook nu ook voor schoonmaakondersteuning; u hoeft hiervoor niet meer rechtstreeks aan de aanbieder te betalen.
  • Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020.
  • Wij kunnen uw gegevens pas in het eerste kwartaal van 2020 aanleveren bij het CAK. U ontvangt de eerste facturen van 2020 daarom ook pas later van het CAK. Door vertraging bij het CAK kan dit maart of april worden. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld door alvast € 19 per maand opzij te zetten. Raadpleeg de website van het CAK voor de laatste stand van zaken.

Schoonmaakondersteuning

Schoonmaakondersteuning is een eenvoudige vorm van hulp bij het huishouden. Dit is bedoeld voor mensen die nog goed in staat zijn zelf hun dagelijkse leven, en dus ook hun huishouden te organiseren. De zorgvrager kan zelf aangeven wat er in huis schoongemaakt moet worden, maar is hier fysiek niet meer toe in staat.

De algemene voorziening schoonmaakondersteuning valt met ingang van 2020 ook onder het abonnementstarief. Het eigen aandeel van € 12,37 per uur komt hiermee te vervallen. De berekening en eventuele inning hiervan wordt ook door het CAK uitgevoerd.