Voor ondernemers en zzp-ers

Hebt u als zelfstandig ondernemer of zzp'er hulp nodig tijdens de coronacrisis? Op deze pagina vindt u een overzicht van alle regelingen. 

Corona steunmaatregelen

Met de coronacalculator berekent u of u in aanmerking komt voor een van de corona steunmaatregelen. 

TOZO inkomensondersteuning

Voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk in de knel zitten, is er een regeling voor inkomensondersteuning. Dit is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). De TOZO4-regeling geldt van 1 april tot 1 juli 2021.Bij de TOZO 4 is een aanvraag met terugwerkende kracht mogelijk. Vanaf 1 juli 2021 geldt voor ondernemers weer het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wilt u meer weten over de regeling voor tijdelijke inkomensondersteuning. En wilt u weten of u als ondernemer in aanmerking komt voor deze financiële ondersteuning? Op de website van Halte Werk vindt u de voorwaarden voor de verlengde regeling. Halte Werk voert deze regeling voor de gemeente uit.

Heroriëntatie zelfstandigen

Bent u als zelfstandige hard geraakt door de coronacrisis? En hebt u al gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de Kamer van Koophandel u biedt?

Wilt u hulp bij de heroriëntatie? Hebt u misschien al een keuze gemaakt en wilt u overstappen naar een baan in loondienst? Meld u dan bij NHN werkt door. 

Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)

Hoewel de meeste steunmaatregelen zijn verlengd tot 1 juli 2021, betekent dit niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. 

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Kijk voor meer informatie over coronakrediet voor startups en scale-ups op de website van de KvK. 

Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit. Meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op deze regeling. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voorraadvergoeding detailhandel

Eigenaren van non-food detailhandels die door de lockdown hun voorraad niet meer kunnen verkopen krijgen voor het 4e kwartaal in 2020 en het 1e kwartaal in 2021 de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Dit is bovenop de TVL-subsidie en gaat automatisch als u voldoet aan de voorwaarden. Uw bedrijf moet hiervoor een SBI-code hebben die onder de gesloten detailhandel valt.

De subsidie komt in het eerste kwartaal van 2021 neer op een opslag van 21% op het vaste lasten percentage in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. 

Op de website van RVO staat uitgebreide informatie over de regeling Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Werkgevers die minstens 20% omzetverlies verwachten kunnen NOW aanvragen. De regeling loopt tot 1 juli 2021. Op de website van UWV vindt u meer informatie over de NOW-regeling

Belastingmaatregelen

Als uw bedrijf betalingsproblemen heeft vanwege de coronacrisis, dan kunt u tot 1 juli 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U kunt ook om verlenging vragen tot 1 juli 2021.

De Belastingdienst geeft meer informatie over bijzonder uitstel van betaling Let wel: het gaat hier niet om gemeentebelastingen.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. De regeling is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de MKB-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021. Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen, of informatie hierover, wenden tot hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld de eigen bank.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)​​​​​​​

Qredits

Kredietverstrekker Qredits heeft voor de kleine ondernemer een tijdelijke crisismaatregel. Zij krijgen krediet tegen een lagere rente en eventuele aflossingen kunnen uitgesteld worden. Het kabinet ondersteunt Qredits hierbij. Deze crisismaatregel loopt tot 1 juli 2021. Aanvragen kan via de website Qredits.

Time-out-arrangement (TOA)

Het TOA stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen. Het TOA is een onderdeel van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Meer informatie vind u op de website Kamer van Koophandel.

Klein Krediet Corona (KKC)

Het krediet is gericht op kleine ondernemers die moeilijk toegang hebben tot financiële steun. De overheid staat voor 95% garant voor overbruggingskredieten aan kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). De banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd deze leningen aan te bieden. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Herstelfonds Castricum

Gemeente Castricum wil culturele en welzijnsorganisaties, verenigingen en ondernemers helpen de coronacrisis weer te boven te komen. Door initiatieven te ondersteunen of door een bijdrage uit het Herstelfonds Castricum. Meer informatie vindt u op de pagina Herstelfonds.

Corona-Overbruggingsregeling (COL)

Vanaf eind april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve MKB'ers terecht voor de overbruggingsregeling. Ook een MKB'er zonder kredietrelatie bij een bank komt hiervoor in aanmerking. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze lening. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak.

Meer informatie over criteria en de aanvraagprocedure is te vinden op PIM Noord Holland.

Evenementen

Ondernemers in de evenementenbranche komen in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de evenementenmodule. Deze bedraagt 33,3% van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)-subsidie van juni tot en met september 2020. Zij ontvangen minimaal € 750 en maximaal € 16.650.
Ook komt er een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. 

Op de website van RVO vindt u meer informatie over deze regeling.

Meer informatie

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord er niet bij? => adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl

Vragen van ondernemers voor de gemeente kunnen gesteld worden via e-mail: ondernemersloket@debuch.nl.

Naar het overzicht