HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  College  |  Wie zitten er in het college

Wie zitten er in het college

Toon Mans

Mans
contactgegevens en taken Toon Mans
FunctieBurgemeester
Taken
 • Communicatie en voorlichting
 • Algemeen bestuurlijke zaken: bestuurlijke coördinatie, internationale samenwerking, regionale samenwerking, BUCH (bestuur), burgerzaken, verkiezingen, integratiebeleid, naturalisatie, raads- en griffieaangelegenheden, kabinetsaangelegenheden, promotie, representatie, juridische zaken en klachtenafhandeling.
 • Integrale handhaving: handhaving bijzondere wetten (APV, bouwen, wonen, openbare ruimte), politie, openbare orde, rampenbestrijding, regionale brandweer, GHOR, Veiligheidsregio, reddingsbrigade, horeca, evenementen.

Specialismen

Sinds 1 september 2011 is Toon Mans burgemeester van de gemeente Castricum. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft in de raad geen stemrecht maar een adviserende stem. De burgemeester is tevens voorzitter van het college, waarin hij wel stemrecht heeft. De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals bijvoorbeeld de zorg voor de openbare orde en veiligheid. De overige taken van de burgemeester zijn voortgekomen uit de collegeonderhandelingen en de daarbij afgesproken portefeuilleverdeling.

Kees Rood

Rood
contactgegevens en taken Kees Rood
FunctieWethouder
Taken
 • Economie: bedrijventerreinen, economische ontwikkeling, uitvoering kwaliteitsimpuls.
 • Onderwijs: lokaal onderwijsbeleid, volwasseneducatie, huisvesting scholen, leerlingenvervoer, kinderopvang.
 • Ouderen
 • Toerisme en Recreatie: duingebied, promotie, recreatieschap (RAUM), markten, kermissen.
 • Volksgezondheid: lokaal gezondheidsbeleid, GGD, consultatiebureau.
 • Welzijn: vrijwilligerswerk, sociaal cultureel werk, opbouwwerk, algemeen maatschappelijk werk.
 • Werk en inkomen: sociale zaken/bijstandsverlening, sociale werkvoorziening/werkgelegenheid, inburgering en integratie.
 • Dienstverlening: minder regels en bureaucratie.
 • Projecten: strand en strandplaeau, accommodatiebeleid, subsidiebeleid.
Politieke partijVVD

mr Marcel Steeman

Steeman
contactgegevens en taken mr Marcel Steeman
FunctieWethouder
Taken
 • Bouwen: ruimtelijke ordening, bouwprojecten, bestemmingsplannen, vergunningverlening, bouw en woning toezicht, welstand, ISV/Dorpsvernieuwing.
 • Communicatie, voorlichting en burgerparticipatie: interactieve beleidsontwikkeling, dorpsraden, platforms.
 • Kunst en cultuur: cultuurbeleid, amateurkunst, kunstzinnige vorming, bibliotheken, media, monumenten en archeologie.
 • Milieu en duurzaamheid: klimaatbeleid, duurzaam omgeven, milieuvergunningen, Schiphol.
 • Verkeer en vervoer: nieuwe infrastructuur, spoorinfra, openbaar vervoer, parkeren, buitenwegen en pontjes.
 • Dierenwelzijn
 • Volkshuisvesting
 • Projecten: Zandzoom, bestuurlijke vernieuwing/burgerparticipatie, bouwen aan de randen, Oranjelaan/Heliosterrein, Duin en Bosch.
Politieke partijD66

Wim Swart

Swart
contactgegevens en taken Wim Swart
FunctieWethouder
Taken
 • Dienstverlening: automatisering, digitalisering, ICT, archiefzaken, BUCH bedrijfsvoering, frontoffice.
 • Financiën: kadernota, begroting, rekening, bestuursrapportages, belastingen en leges.
 • Grondbedrijf en grondzaken
 • WMO: huishoudelijke verzorging, gehandicaptenbeleid, vervoerskosten, OV-taxi, rolstoelen, woonvoorzieningen.
Politieke partijCDA

Rob Schijf

Schijf
contactgegevens en taken Rob Schijf
FunctieWethouder
Taken
 • Beheer en inrichting openbare ruimte: plantsoenen groenonderhoud, begraafplaatsen, water, speelterreinen, afval, onderhoud wegen, straten, pleinen en riolering.
 • Buitengebied: natuur en landschap, landbouw.
 • Jeugd en jongeren: jeugdzorg, Centrum jeugd en gezin, jeugd en jongerenwerk, jeugd en alcohol.
 • Sport
 • Personeelsbeleid
 • Projecten: strategische visie, structuurvisie, omgevingsvisie.
Politieke partijGDB