HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Beleid, visie en besluiten  |  Structuurvisie 'Buiten Gewoon Castricum 2030'

Structuurvisie 'Buiten Gewoon Castricum 2030'

De structuurvisie is voor de gemeente een belangrijk beleidsdocument. Een structuurvisie brengt namelijk alle beleidsterreinen bijeen waarop de gemeente actief is. De gemeente is verplicht om voor haar hele grondgebied één of meer structuurvisies vast te stellen. In gemeente Castricum hebben we de structuurvisie ‘Buiten Gewoon Castricum 2030’ en de structuurvisie ‘Bedrijventerreinen’. Beide structuurvisies zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of hieronder te downloaden.

Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030

In deze structuurvisie geven wij een beeld van wie wij zijn en waar we willen staan in 2030. De structuurvisie beslaat het hele grondgebied van de gemeente en bestaat uit twee delen.

  1. Het eerste deel beschrijft de ontwikkelingen en de speerpunten van beleid.
  2. Het tweede deel betreft de economische uitvoerbaarheid van de beschreven plannen. Dit deel wordt jaarlijks geactualiseerd. Aan dit tweede deel is ook een nota Bovenwijks gekoppeld, waarin de economische uitvoerbaarheid verder is uitgewerkt.

Visie wordt elke 4 jaar geactualiseerd

Bijna 10 jaar geleden voerden we de eerste toekomstdiscussies. Op drukbezochte bijeenkomsten discussieerden vele inwoners mee over de vraagstukken van de toekomst en de opgaven van nu. Dat leidde tot de strategische visie Buiten Gewoon Castricum, die in 2010 is geactualiseerd. Intussen staat de wereld niet stil en ook de Castricumse samenleving blijft in beweging. Daarom is het nodig om van tijd tot tijd stil te staan bij de keuzes die gemaakt zijn: passen ze nog bij de actuele situatie of onze verwachtingen van de toekomst? Daarom wordt de visie elke 4 jaar geactualiseerd. Niet om telkens een drastische ommezwaai te maken, wel om waar nodig bij te sturen als de tijd daar om vraagt.

Structuurvisie Bedrijventerreinen

De structuurvisie ‘Bedrijventerreinen’ vormt op dit onderdeel een nadere uitwerking van de algemene structuurvisie. In de structuurvisie ‘Bedrijventerreinen’ wordt de integrale visie op de huisvesting van lokale bedrijven op lange en korte termijn weergegeven. Het plangebied bestaat uit de bedrijventerreinen Boekel, Castricummerwerf, Heemstederweg, Nieuwelaan, Schulpstet.