Verordeningen

  • Verordeningen zijn algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Verordeningen kunnen gaan over allerlei onderwerpen
  • De regels maken duidelijk wat wel en wat niet kan. Het biedt de gemeente een instrument om de regels te handhaven.
  • De verordeningen kunnen ook verplichtingen voor u inhouden.

In Nederland worden regels vastgesteld door de rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten.

De verordeningen van alle overheden staan op overheid.nl onder Lokale wet- en regelgeving.

verordeningen Castricum op overheid.nl