Locaties ondergrondse containers

voorbeelden van de nieuwe ondergrondse containers: links voor GFT, rechts voor restafval

In de gemeente komen nieuwe ondergrondse containers. Met meer ondergrondse containers maken wij het makkelijker om afval te scheiden. 

Locaties containers voor luiers en restafval definitief

Op 24 november 2020 nam het college een definitief besluit over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers in Castricum. Op 1 december 2020 nam het college een definitief besluit over de locaties van de ondergrondse luiercontainers in Castricum. Beide besluiten zijn gepubliceerd op officiële bekendmakingen en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Voor het vaststellen van de locaties van de ondergrondse containers wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV), afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit houdt in dat het college een ontwerpbesluit heeft genomen waarover belanghebbenden zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen.

Beroep tegen het besluit 

Tegen de definitieve besluiten die het college nu heeft genomen kunt u beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via het digitaal loket van de Raad van State De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint op de dag waarop het besluit is gepubliceerd.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

  • naam, adres en woonplaats van belanghebbende;
  • datum en handtekening van belanghebbende;|
  • de redenen waarom belanghebbende het niet eens is met het besluit.

Wanneer beslissing op het beroepschrift niet afgewacht kan worden kan belanghebbende een voorlopige voorziening schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Vervolg

In december moeten de nieuwe ondergrondse containers klaar zijn. We zijn daarom gestart met de werkzaamheden.

Achtergrond

De gemeenteraad heeft in 2019 het grondstoffenplan goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar over moeten houden (is nu ruim 200 kilo). Met meer en nieuwe ondergrondse containers stellen wij onze inwoners in staat om beter te kunnen scheiden.

Meer informatie

Hebt u vragen over de locaties, stuur deze dan per mail naar grondstoffen@debuch.nl.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing vindt u op de pagina Afval