Locaties ondergrondse containers

In de gemeente komen nieuwe ondergrondse containers. Met meer ondergrondse containers maken wij het makkelijker om afval te scheiden. 

Locaties containers voor luiers en restafval definitief

Op 24 november 2020 nam het college een definitief besluit over de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers in Castricum. Op 1 december 2020 nam het college een definitief besluit over de locaties van de ondergrondse luiercontainers in Castricum. Beide besluiten zijn gepubliceerd op officiële bekendmakingen en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Voor het vaststellen van de locaties van de ondergrondse containers wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV), afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit houdt in dat het college een ontwerpbesluit heeft genomen waarover belanghebbenden zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen.

Beroep tegen het besluit 

Tegen de definitieve besluiten die het college nu heeft genomen kunt u beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via het digitaal loket van de Raad van State De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint op de dag waarop het besluit is gepubliceerd.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • naam, adres en woonplaats van belanghebbende;
 • datum en handtekening van belanghebbende;|
 • de redenen waarom belanghebbende het niet eens is met het besluit.

Wanneer beslissing op het beroepschrift niet afgewacht kan worden kan belanghebbende een voorlopige voorziening schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Vervolg

In december moeten de nieuwe ondergrondse containers klaar zijn. We zijn daarom gestart met de werkzaamheden.

Achtergrond

De gemeenteraad heeft in 2019 het grondstoffenplan goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar over moeten houden (is nu ruim 200 kilo). Met meer en nieuwe ondergrondse containers stellen wij onze inwoners in staat om beter te kunnen scheiden.

Meer informatie

Hebt u vragen over de locaties, stuur deze dan per mail naar grondstoffen@debuch.nl.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing vindt u op de pagina Afval  

U vindt de afvalcontainers op de volgende plaatsen:

Castricum

 • Van de Mijleweg, ter plaatse van de parkeerplaats ten zuiden van het perceel Van der Mijleweg 29:
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • plastic, metaal en drinkkarton (pmd)
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • De Brink (parkeerplaats), ten zuiden van de parkeerplaats De Brink, ter hoogte van Burg. Lommenstraat 22:
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • Dorcamp, ten westen van het perceel Dorcamp 1:
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • Geesterduinweg, op parkeerterrein Geesterduinweg, ter hoogte van perceel Geesterduinweg 40:
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • Admiraal de Ruyterlaan, ter hoogte van kruising met Boccherinistraat:
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • Hoornbloem:
  • glas
  • papier
 • Laan van Albert’s Hoeve:
  • glas
  • papier
 • Esdoornlaan/1e Groenelaan:
  • glas
  • papier
 • Schoolstraat:
  • glas
  • papier

Akersloot

 • Akerhof:
  • textiel
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • Nabij Wagnerlaan 17: 
  • luiers en incontinentiemateriaal
 • Nabij Koningsweg 1:
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • Molenbuurt:
  • glas
  • papier

Limmen

 • Lage Weide, ter hoogte van appartementencomplex Lage Weide 82-140:
  • luiers en incontinentiemateriaal
 • Vuurbaak, op parkeerplaats tegenover Vuurbaak 1:
  • luiers en incontinentiemateriaal
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)
 • Berkenlint:
  • glas
  • papier
  • textiel
  • Klein Elektrisch Afval (KEA)

Collegebesluiten

 • Op 1 december 2020 nam het college een besluit over de definitieve locaties van deze ondergrondse containers voor luier- en incontinentiemateriaal.
 • Op 26 januari 2021 nam het college een besluit over de definitieve locaties van de overige ondergrondse afvalcontainers. 

Meer informatie

Vragen over de ondergrondse containers kunt u mailen naar grondstoffen@debuch.nl

De hoogbouw in de gemeente Castricum kan gebruikmaken van cocons voor het aanbieden van gft. Medio januari zijn alle cocons  geplaatst. De oplevering valt daarmee kort na de start van de variabele heffing. Bij de afrekening houden we er rekening mee dat uw afval wat u in de ondergrondse rest- of pmd-container gooide voor een deel gft bevatte. Dat kunt u ook zien op de afrekening.

Als u een zienswijze in wilt dienen, stuurt u deze naar grondstoffen@debuch.nl met als onderwerp: locatie ondergrondse container Castricum. Of stuur het in een brief op naar Gemeente Castricum, t.a.v. team Grondstoffen, Postbus 1301, 1900 BH Castricum.
Zet in ieder geval de volgende gegevens in uw mail of brief:

 • Uw naam en adres,
 • Emailadres en telefoonnummer,
 • Datum,
 • De locatie waar het om gaat
 • De reden waarom u het niet eens bent met die locatie.

De zienswijze moet uiterlijk 9 oktober bij ons binnen zijn. We beoordelen alle ingediende zienswijzen en nemen deze mee in de definitieve beslissing over de locaties van de clusterplaatsen.

Het definitieve besluit wordt naar verwachting in oktober genomen en via een openbare kennisgeving bekendgemaakt. Houd daarvoor onze website en de gemeentepagina’s van uw huis-aan-huis blad in de gaten.

De gemeenteraad heeft in 2019 het grondstoffenplan goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat we in 2025 nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar over moeten houden (is nu ruim 200 kilo). Met meer en nieuwe ondergrondse containers (er komen onder andere containers voor kleine huishoudelijke apparaten en luiers) stellen wij onze inwoners in staat om beter te kunnen scheiden.

Voor het bepalen van de locaties volgen we een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht). Volgens deze procedure kunnen inwoners tot 6 weken na de publicatie van het voorlopig besluit, een zienswijzen geven. Na afloop van de zienswijzeprocedure worden de definitieve locaties vastgesteld en in een aanwijsbesluit vastgelegd.