label_doelgroepen

 

button toeristen

button nieuwe-inwoners

button senioren

button jeugd

button ondernemers

Bestemmingsplannen

Vaststelling Castricum Brakersweg 5-7 (incl hogere geluidwaarde)

Vaststelling bestemmingsplan Brakersweg 5-7 te Castricum / Besluit hogere waarde voor geluid

Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan Brakersweg 5-7 te Castricum is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 19 januari 2012. In verband daarmee is voor het perceel Brakersweg 5-7 te Castricum een hogere waarde voor geluid vastgesteld door burgemeester en wethouders op 3 januari 2012. De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan, het besluit hogere waarde, evenals het besluit tot vaststelling inclusief alle bijlagen, liggen met ingang van woensdag 1 februari 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plangebied bestaat uit: Het perceel Brakersweg 5 -7 in het noorden van de kern Castricum, ten oosten van de spoorverbinding Amsterdam - Alkmaar. Het plangebied wordt ten noorden begrensd door de Brakersweg en ten zuiden door een watergang. Ten oosten en ten westen van het plangebied bestaat de begrenzing uit de naburige perceelgrens.

Het bestemmingsplan voorziet in: De functiewijziging van de bedrijfsruimte (op de begane grond) naar de bestemming ‘Wonen’.

Hogere waarden voor geluid: Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het railverkeer op de spoorlijn Amsterdam - Alkmaar, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De geluidbelasting op de geprojecteerde woning is echter lager dan de, in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de woning, op grond van artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder en artikel 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vastgesteld van 66 dB.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediende bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is griffierecht verschuldigd. 


Meer informatie: mevrouw L. Hoeben, afdeling Ontwikkeling, bereikbaar via het algemene telefoonnummer  14 0251 (geen netnummer nodig).

Castricum, 1 februari 2012
Burgemeester en wethouders van Castricum,