Feedback?
HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Gemeenteraad  |  Besluiten van de raad  |  Verkeer en vervoer  |  Parkeervoorzieningen gehandicapten

Parkeervoorzieningen gehandicapten

1          Gehandicaptenparkeerplaatsen

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerplaatsen: algemene gehandicapten-parkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. In bepaalde gevallen kunnen personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart de beschikking krijgen over een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 1.1       Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangegeven door een bord E6 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en evt. een wit kruis op de bestrating. Alleen personen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

 1.2       Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken worden aangegeven door een bord E6 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens met daarop of onder vermeld het kenteken van de auto van de bestuurder en evt. een wit kruis op de bestrating.

 1.2.1    Gehandicaptenparkeerplaats bestuurder

Voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken komt in aanmerking een persoon die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de persoon is houder van een gehandicaptenparkeerkaart B en beschikt over een auto en een geldig rijbewijs, én
 • de persoon heeft geen mogelijkheid op het eigen erf te parkeren, én
 • binnen een afstand van 50 meter vanaf de woning van de persoon is onvoldoende parkeergelegenheid beschikbaar, én
 • in de directe woonomgeving van de persoon is het uit verkeerstechnisch oogpunt mogelijk een gehandi­captenparkeerplaats te realiseren, én
 • de persoon is niet woonachtig in een gebouw waarin over het algemeen meerdere gehandicapten wonen, zoals bejaardentehuizen of woonzorgcentra. Binnen de gemeente Castricum zijn de volgende bejaardentehuizen en woonzorgcentra aanwezig:
  • Castricum: De Boogaert, De Santmark en Sans Souci
  • Limmen: De Cameren
  • Akersloot: Strammerzoom

1.2.2    Gehandicaptenparkeerplaats passagier

Gehandicaptenparkeerplaatsen ten behoeve van gehandicapten die voor het vervoer bui­tenshuis zijn aangewezen op een ander worden in beginsel niet verleend.

Slechts bij wijze van hoge uitzondering wordt aan houders van een GPK P een dergelijke parkeerplaats toegewezen als wordt voldaan aan de in paragraaf 1.2.1. genoemde voorwaarden, én voldaan wordt aan minstens één van de volgende bijzondere voorwaarden:

 • het aan huis afzetten en het van huis afhalen van de gehandicapte persoon stuit uit verkeerstechnisch oogpunt op onoverkomelijke problemen, óf
 • naar het oordeel van een onafhankelijke arts is het in verband met de geestelijke vermogens van de gehandicapte persoon niet verantwoord dat hij of zij zich zonder toezicht of begeleiding in het maatschappelijke verkeer begeeft, óf
 • de gehandicapte persoon is een jong kind waardoor het niet verantwoord is dat hij of zij zich zonder toezicht of begeleiding in het maatschappelijke verkeer begeeft.

 1.2.3    Gehandicaptenparkeerplaats bij arbeidsplaats

Aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart B kan bij zijn/haar binnen de gemeente Castricum gelegen arbeidsplaats een parkeerplaats voor het op zijn/haar naam geregistreerde motor­voertuig toegewezen worden indien:

 • de betrokken werkgever niet kan voorzien in geschikte parkeerruimte bij de arbeidsplaats zoals eigen parkeerterrein, oprit, eigen weg of garage
 • indien het aanleggen van een parkeerplaats praktisch en verkeerstechnisch uitvoerbaar is

Indien de gehandicaptenparkeerplaats nabij een arbeidsplaats in openbaar gebied is toegewezen, wordt een onderbord met daarop de dagen en tijden aangebracht. Binnen de aangegeven uren mag de betrokkene hier parkeren. Op andere dagen / uren is de parkeerplaats beschikbaar voor iedereen.

 1.3       Geneeskundig onderzoek

Voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats vraagt de gemeente altijd medisch advies, tenzij uit eerder onderzoek al is komen vast te staan dat de betrokkene inderdaad aan de criteria voldoet. Dit kan het medisch onderzoek zijn dat heeft plaatsgevonden in het kader van de afgifteprocedure van de gehandicaptenparkeerkaart. Dit medisch advies wordt uitslui­tend gebruikt om te beoordelen of de aanvrager recht heeft op een gehandicap­tenparkeerplaats of aanspraak kan maken op de hardheidsclausule.

 1.4       Procedure van de aanvraag

Bij een positief advies over de aanvraag, neemt de gemeente een verkeersbesluit ten behoeve van de inrichting van de gehandicaptenparkeerplaats. Na publicatie van het verkeersbesluit, wordt de gehandicaptenparkeerplaats zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Indien een wit kruis noodzakelijk is, kan dit langer duren.

 1.5       Verhuizing

Bij verhuizing moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 1.6       Intrekken gehandicaptenparkeerplaats bij woning

De toewijzing van een parkeerplaats bij een woning wordt ingetrokken:

 • na overlijden van de betrokkene
 • indien de gezondheidstoestand van de betrokkene of de parkeer- of verkeerssituatie dusdanig is gewijzigd dat de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen
 • indien de betrokkene uit de woning verhuist of wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning
 • bij misbruik van de gehandicaptenparkeerplaats

De gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats of rechtsopvolgers onder algemene titel hebben de verplichting om dit zo spoedig mogelijk te melden aan de gemeente en, indien nodig mee te werken aan het feitelijk opheffen van de voorziening. Er wordt geen restitutie van aanvraag-/aanlegkosten verleend.

 1.7       Intrekken GPP bij arbeidsplaats

De toewijzing van een parkeerplaats bij een arbeidsplaats wordt ingetrokken:

 • na overlijden van de betrokkene
 • indien de gezondheidstoestand van de betrokkene of parkeer- of verkeerssituatie dusdanig is gewijzigd dat de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen
 • indien de betrokkene zijn/haar arbeidsplaats verliest of de arbeidsplaats wordt verplaatst.
 • bij misbruik van de gehandicaptenparkeerplaats

De gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats of rechtsopvolgers onder algemene titel hebben de verplichting om dit zo spoedig mogelijk te melden aan de gemeente en, indien nodig mee te werken aan het feitelijk opheffen van de voorziening. Er wordt geen restitutie op aanlegkosten verleend.

 1.8       Overgangsregeling

Bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken bij gebouwen waarin over het algemeen meerdere gehandicapten wonen, zoals woonzorgcentra en bejaardentehuizen, worden gehandhaafd totdat de betreffende parkeerplaats niet meer noodzakelijk blijkt te zijn na bijvoorbeeld overlijden van de betrokkene of indien de betrokkene verhuist.

1.9       Kosten

Voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats en het wijzigen van het kenteken op of onder het bord E6, als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, worden, conform de legesverordening, leges geheven.